Ynglŷn â'r cyfrifiad : O gasglu i gyhoeddi gwybodaeth y cyfrifiad

Cawsom ymateb gwych i Gyfrifiad 2021. Mae troi miliynau o ffurflenni cyfrifiad yn ystadegau sy'n barod i'w cyhoeddi yn dasg fawr sydd â llawer o gamau. Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym yn gweithio'n galed i gyflawni'r holl gamau hyn. Gwnawn hyn er mwyn sicrhau bod yr ystadegau o ansawdd uchel a'u bod yn cynrychioli'r boblogaeth gyfan, nid dim ond y rhai a wnaeth gwblhau'r holiadur. Mae hyn yn golygu y gall defnyddwyr data'r cyfrifiad ymddiried yn yr ystadegau wrth eu defnyddio i wneud penderfyniadau.

Mae’r fideo animeiddiedig hwn yn esbonio sut rydym yn defnyddio data eich cyfrifiad.

Trawsgrifiad o’r fideo Sut mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio eich data cyfrifiad

Important information:

Darllenwch fwy am y camau rydym yn eu cymryd yn Cyfrifiad 2021 – mae’r cyfrif wedi’i wneud, mae’r data i mewn, felly beth sy’n digwydd nesaf? (yn Saesneg) ar safle blog SYG neu yn yr adrannau canlynol.

Llunio a glanhau

I gynhyrchu ystadegau, mae angen i ni droi atebion o holiaduron y cyfrifiad yn ddata.

Yn gyntaf, lluniwn y data. Mae hyn yn golygu ein bod yn casglu ac yn sganio holiaduron papur ac yn cyfuno'r wybodaeth ynddynt â'r atebion o'r holiaduron ar-lein yn ddiogel.

Nesaf, rydym yn glanhau'r data. Mae hyn yn golygu chwilio am wallau amlwg, er enghraifft rhywun sydd wedi cwblhau holiaduron papur ac ar-lein ar gyfer yr un cyfeiriad mewn camgymeriad.

Cwblhau

Gan ddefnyddio dull ystadegol cydnabyddedig, rydym hefyd yn amcangyfrif ymatebion sydd ar goll i gwestiynau gorfodol.

Caiff y prosesau safonol hyn eu defnyddio ar y rhan fwyaf o ystadegau swyddogol (yn Saesneg) a gynhyrchir o arolygon.

Rydym yn cynnal Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad i amcangyfrif faint o bobl y gwnaeth y cyfrifiad eu colli.

Drwy gyfuno canlyniadau'r cyfrifiad ac Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad, gallwn ddefnyddio dulliau ystadegol cydnabyddedig i gael amcangyfrif llawn o'r holl bobl yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r prosesau hyn yn ein galluogi i greu set o ddata ystadegol o ansawdd uchel i gynhyrchu ystadegau. Mae'r ystadegau hyn yn helpu sefydliadau i gynllunio ac ariannu'r gwasanaethau sydd eu hangen arnom. Rydym yn cadw pob holiadur yn ddiogel ac yn gyfrinachol am 100 mlynedd, fel y disgrifiwn yn Eich data a diogelwch.

Croeswirio

Mae ein proses sicrhau ansawdd yn dechrau cyn gynted ag y bydd gwybodaeth gyntaf y cyfrifiad yn cyrraedd ac mae'n parhau drwy gydol y camau prosesu. Rydym yn chwilio am batrymau anarferol neu annhebygol yn y data ac yn edrych i weld a yw ein prosesau wedi gweithio yn ôl y disgwyl.

Mae'r gwaith hwn yn cwmpasu ystod eang o wiriadau ac yn cynnwys Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad. Fel y nodir yn ein cynlluniau sicrhau ansawdd ar wefan SYG (yn Saesneg), rydym hefyd yn defnyddio ffynonellau data eraill i groeswirio gwybodaeth y cyfrifiad. Caiff y wybodaeth honno ei diogelu yn yr un ffordd â gwybodaeth y cyfrifiad. Dysgwch sut rydym yn cadw gwybodaeth yn ddiogel.

Effeithiau'r coronafeirws (COVID-19)

Cydnabyddwn fod pandemig y coronafeirws wedi effeithio ar wybodaeth cyfrifiad rhai grwpiau yn fwy nag eraill. Felly, rydym yn rhoi sylw arbennig i'n gwaith sicrhau ansawdd ar gyfer y grwpiau hyn.

Er enghraifft, ni fu modd i lawer o fyfyrwyr ddychwelyd i'w cyfeiriad yn ystod y tymor ar ôl Nadolig 2020. Gwnaethom gymryd camau i helpu myfyrwyr i gwblhau'r cyfrifiad ar gyfer y cyfeiriad hwnnw, gan fanteisio ar gael holiadur ar-lein. Rydym yn gwneud gwaith ychwanegol i sicrhau ansawdd y wybodaeth hon.

Defnyddio gwybodaeth leol

Gwnaethom wahodd pob awdurdod lleol i ddweud wrthym am nodweddion y boblogaeth yn ei ardal y gallem eu hystyried wrth wneud ein gwaith sicrhau ansawdd. Am y tro cyntaf, gwnaethom alluogi awdurdodau lleol i weld amcangyfrifon dros dro cyfyngedig o niferoedd y bobl yn eu hawdurdod. Nid oedd yr amcangyfrifon hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol. Mae gwybodaeth leol werthfawr yr awdurdodau lleol wedi ein helpu i ddeall unrhyw beth annisgwyl yn y data. Roedd y mynediad hwn hefyd wedi ein helpu fel rhan o'n proses sicrhau ansawdd y byddant yn cael gweld y wybodaeth a, chan ddefnyddio rheolaethau diogelwch llym, roedd yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau (yn Saesneg).

Dysgwch fwy am ein proses sicrhau ansawdd ar gyfer y cyfrifiad ar wefan SYG (yn Saesneg).

Cyfrinachedd

Rydym yn dilyn mesurau diogelu rheoli datgelu cryf ar gyfer y data rydym yn bwriadu eu cyhoeddi. Mae a wnelo rheoli datgelu â sicrhau bod yr ystadegau yn ddefnyddiol ac yn werthfawr i ddefnyddwyr, wrth ddiogelu cyfrinachedd gwybodaeth am unigolion, cartrefi a sefydliadau.

Ymgynghori

I sicrhau ymhellach fod y data yn diwallu anghenion defnyddwyr data'r cyfrifiad, gwnaethom gynnal ymgynghoriad ar allbynnau'r cyfrifiad.

Achrediad Ystadegau Gwladol

Mae'r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau (yn Saesneg) yn sicrhau bod Cyfrifiad 2021 yn dilyn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau (yn Saesneg). O ganlyniad i'r gwiriadau hyn, nawr bod canlyniadau cyntaf y cyfrifiad wedi'u rhyddhau, mae'r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau wedi cadarnhau achrediad Ystadegau Gwladol (yn Saesneg).

Dysgwch fwy am y cadarnhad o ddynodiad Ystadegau Gwladol ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr (yn Saesneg) ar wefan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau.