Ynglŷn â'r cyfrifiad : Pwy ddylai lenwi ffurflen y cyfrifiad

Rhaid i bawb yng Nghymru a Lloegr lenwi ffurflen y cyfrifiad neu gael eu cynnwys ar ffurflen y cyfrifiad yn y cyfeiriad lle maen nhw'n byw neu'n aros.

Warning:

Rhaid i chi gwblhau'r cyfrifiad yn ôl y gyfraith

Mae pob deiliad cartref mewn cyfeiriad yn gyfrifol am lenwi holiadur y cyfrifiad ar gyfer ei gartref. Dylai deiliad y cartref naill ai ateb y cwestiynau i unigolion ar gyfer pob aelod o'r cartref neu wneud yn siŵr bod pob aelod yn ateb ei gwestiynau ei hun.

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, darllenwch fwy am gwblhau'r cyfrifiad yn Gymraeg.

Beth yw ystyr “deiliad y cartref” a “cartref”?

Ystyr deiliad y cartref yw person sydd fel arfer yn byw yn y cyfeiriad hwn ac sydd, naill ai ar ei ben ei hun neu gyda rhywun arall:

  • yn berchen ar yr eiddo neu'n ei rentu, a/neu
  • yn talu biliau a chostau'r cartref

Mae cartref yn golygu:

  • un person sy’n byw ar ei ben ei hun, neu
  • grŵp o bobl (nid oes rhaid iddyn nhw berthyn i’w gilydd) sy’n byw yn yr un cyfeiriad, ac sy’n rhannu cyfleusterau coginio ac ystafell fyw neu lolfa neu le bwyta

Bydd hefyd angen i chi lenwi ffurflen y cyfrifiad:

Aros yn y Deyrnas Unedig am lai na 3 mis

Nid eich cyfrifoldeb chi yw cwblhau'r cyfrifiad os ydych chi'n aros yn y Deyrnas Unedig am lai na 3 mis. Mae'n bosibl y bydd y perchennog, rheolwr y llety neu ddeiliad y cartref lle rydych chi'n aros yn gofyn rhai cwestiynau i chi fel y gall gwblhau'r cyfrifiad am y bobl sy'n aros yno.