Ynglŷn â'r cyfrifiad : Y cyfrifiad yn ystod pandemig y coronafeirws

Pwysigrwydd y cyfrifiad yn 2021

Mae'r cyfrifiad yn rhoi gwybodaeth i ni am gartrefi ledled Cymru a Lloegr.

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym ni wedi defnyddio gwybodaeth o gyfrifiadau'r gorffennol er mwyn ein helpu i ddeall sut mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar bobl mewn ffyrdd gwahanol.

Bydd Cyfrifiad 2021 yn rhoi gwybodaeth newydd i ni i wella ein dealltwriaeth o'r pandemig. Hefyd, bydd yn ein helpu i wneud yn siŵr bod y gwasanaethau rydych chi'n eu defnyddio yn diwallu anghenion ein cymdeithas newidiol. Gallai hyn gynnwys ysbytai, ysgolion, prifysgolion a chanolfannau gwaith.

Diwrnod y Cyfrifiad yw dydd Sul 21 Mawrth 2021 a bydd yn dal i ddigwydd ar y dyddiad hwnnw.

Cadw'r cyhoedd a staff y cyfrifiad yn ddiogel

Mae diogelwch y cyhoedd a'n staff o'r pwys mwyaf i ni yn SYG. Rydym am i bawb gael eu cyfrif yn ddiogel yn y cyfrifiad. I wneud hyn, rydym yn gwneud yn siŵr bod ein cynlluniau bob amser yn unol â chanllawiau diogelwch diweddaraf y llywodraeth.

Bydd Cyfrifiad 2021 yn gyfrifiad digidol yn gyntaf, sy'n golygu y byddwn yn annog pobl i ymateb ar lein os gallant wneud hynny. Gallwch gwblhau’r cyfrifiad gan ddefnyddio unrhyw ddyfais, gan gynnwys eich ffôn symudol neu lechen.

Os bydd angen help arnoch chi, rydym ni yma i helpu. Bydd gennym ni adran help ar-lein ar ein gwefan a byddwn yn cynnig help dros y ffôn, drwy sgwrs ar y we, e-bost, neges destun neu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Hefyd, rydym yn annog pobl i ofyn i'w ffrindiau a'u teulu eu helpu i gwblhau'r cyfrifiad.

Byddwn hefyd yn agor Canolfannau Cymorth y Cyfrifiad er mwyn helpu pobl i lenwi eu holiadur ar-lein, os yw'n ddiogel ac o fewn canllawiau’r llywodraeth i wneud hynny.

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan swyddogion maes y cyfrifiad

Ar ôl Diwrnod y Cyfrifiad, ar ddiwedd mis Mawrth a dechrau mis Ebrill, bydd swyddogion maes y cyfrifiad yn ymweld â'r cyfeiriadau hynny nad ydym wedi cael ffurflen y cyfrifiad wedi'i chwblhau ganddynt. Byddant yn annog pobl i gwblhau'r cyfrifiad ac yn eich helpu i gael rhagor o help os bydd ei angen arnoch chi. Ni fydd angen i'n swyddogion maes byth fynd i mewn i'ch tŷ.

Bydd ein swyddogion maes yn gweithio yn yr un ffordd â rhywun sy'n dod â pharsel neu archeb bwyd i'r tŷ. Byddant yn gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) ac yn gweithio yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y byddwn yn gwneud yn siŵr y caiff Cyfrifiad 2021 ei gwblhau'n ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws, ewch i wefan SYG.