Ynglŷn â'r cyfrifiad : Ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021

Mae amser o hyd i gymryd rhan yn ymgynghoriad cyhoeddus allbynnau Cyfrifiad 2021 cyn iddo gau ar 5 Hydref 2021.

Mae’r ymgynghoriad yn manylu ar yr hyn rydym yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn bwriadu ei gynnwys yng nghynnyrch a dadansoddiad data Cyfrifiad 2021. Rydym hefyd yn rhannu ein hamserlen ryddhau arfaethedig o wybodaeth cyfrifiad fesul cam.

Hoffem wybod a yw ein cynlluniau’n diwallu eich anghenion am ddata’r cyfrifiad ac, os na, beth fyddai.

Mae’r ymgynghoriad yma yn arbennig o bwysig gan fod ein cymdeithas yn wynebu cyfnod o newid cyflym oherwydd ffactorau fel pandemig y coronafeirws (COVID-19) a Brexit. Ein blaenoriaeth yw darparu ystadegau amserol a chywir a fydd yn helpu defnyddwyr data cyfrifiad i ddeall y newidiadau yma a gwneud penderfyniadau am anghenion a gwasanaethau yn y dyfodol.

Beth rydym ni’n gofyn i chi ei wneud

Os byddwch chi’n defnyddio data a dadansoddiad Cyfrifiad 2021, rydym ni’n eich gwahodd chi i roi adborth ar y cynigion rydym ni wedi’u hamlinellu yn y ddogfen allbynnau Cyfrifiad 2021: cynigion cynllun cynnwys a chamau datganiadau (dogfen PDF 928.8 KB).

Hoffem ni wybod a yw’r cynigion yma yn diwallu eich anghenion ac i ddysgu am eich blaenoriaethau newidiol ar gyfer data a dadansoddiad Cyfrifiad 2021. Bydd eich adborth yn ein helpu ni i benderfynu ar ddyluniad terfynol allbynnau Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr.

Rydym ni wedi strwythuro ein cynigion mewn adrannau i’ch helpu chi i ddod o hyd i’r pynciau y hoffech chi roi adborth arno. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • siâp yr allbynnau ac amserlen rhyddhau’r dadansoddiad
  • y prif newidiadau i newidynnau o gymharu â Chyfrifiad 2011
  • cynigion ar gyfer gwaith dichonoldeb i gael newidynnau newydd
  • manylebau sylfaen poblogaeth
  • cymryd rhan mewn cyfrifiad yn ystod cyfnod o newid
  • paradata, gwybodaeth am sut gwnaethom ni gasglu a phrosesu data cyfrifiad

Sut i gymryd rhan

Gallwch chi ddod o hyd i wybodaeth fanwl am yr ymgynghoriad ar Citizen Space, sef platfform ymgynghori’r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yno, gallwch chi hefyd ddod o hyd i wybodaeth am sut i ymateb i’n holiadur ar-lein.

Bydd yr ymgynghoriad yn aros ar agor am 12 wythnos, rhwng 13 Gorffennaf 2021 a 5 Hydref 2021.