Rydyn ni’n cadw’r cyfrifiad ar agor

Mae amser yn rhedeg allan. Cwblhewch ar-lein nawr gan ddefnyddio eich cod mynediad 16 nod

Dechrau'r cyfrifiad

Dim cod?

Gallwch weld ble i ddod o hyd i'ch cod mynediad, neu ofyn am god mynediad newydd i ddechrau cyfrifiad newydd.

Warning:

Rhaid i chi gwblhau’r cyfrifiad yn ôl y gyfraith neu gallech gael dirwy o hyd at £1,000

Mae rhai cwestiynau wedi’u labelu fel rhai gwirfoddol. Nid yw’n drosedd peidio ag ateb y rhain.

Myfyrwyr

Ble bynnag rydych chi’n aros ar hyn o bryd, o neuadd breswyl i’ch hen ystafell wely gartref, mae angen i chi lenwi holiadur y cyfrifiad ar gyfer eich llety yn ystod y tymor.

Pam y dylech chi gymryd rhan yn y cyfrifiad

Mae’n rhaid i bawb gwblhau’r cyfrifiad a rhoi gwybodaeth gywir. Mae’n helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu hariannu yn eich ardal.

Eich data a diogelwch

Yr hyn rydym ni'n ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol, sut rydym ni’n ei chadw’n ddiogel, a sut y byddwn ni’n cysylltu neu’n ymweld â chi.

Mae angen eich help arnom ni gydag Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Arolwg byr ar wahân ar ôl y cyfrifiad yw Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad. Mae’n digwydd nawr mewn detholiad o wahanol ardaloedd cod post.

Drwy gymryd rhan, byddwch chi’n helpu i wneud yn siŵr bod pawb yn cael eu cyfrif a bod canlyniadau ein cyfrifiad mor gywir â phosibl. Mae sefydliadau yn defnyddio’r canlyniadau hyn i helpu i gynllunio ac ariannu’r gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl yn eich cymuned.

Mwy o wybodaeth am Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Help gyda'r cyfrifiad

Os nad oes gennych chi god mynediad

Gallwch ofyn am god mynediad newydd i ddechrau cyfrifiad newydd os ydych wedi colli eich cod mynediad neu heb gael un.

Angen ateb ar wahân i aelodau eich cartref?

Os bydd angen i chi ateb ar wahân i’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw, gallwch chi ofyn am god mynediad unigol i ddechrau cyfrifiad ar wahân.

Warning:

Bydd yn rhaid i rywun yn eich cartref gwblhau cyfrifiad gan ddefnyddio cod mynediad y cartref o hyd

Os ydych am lenwi holiadur papur

Gallwch ofyn i ni anfon holiadur papur y cyfrifiad atoch drwy'r post.

Holiadur parhad

Os oes gennych holiadur papur y cartref yn barod a bod mwy na 5 person yn eich cartref, bydd angen i chi ofyn am holiadur parhad.

Cymorth a chanllawiau

  • Ieithoedd

    Canllawiau ar gyfer y cyfrifiad wedi'u cyfieithu i ieithoedd eraill

  • Canllawiau a fformatau hygyrch

    Canllawiau mewn fformat print mawr, hawdd ei ddeall, Braille a fideos sy'n cynnwys Iaith Arwyddion Prydain (BSL), sain ac isdeitlau

  • Mathau o gartrefi neu lety

    Canllawiau ar gwblhau'r cyfrifiad ar gyfer cartrefi gwahanol, gan gynnwys cartrefi myfyrwyr, cychod ac ail gartrefi

Rhagor o gymorth a chanllawiau


Cysylltu â ni

Os bydd angen rhagor o help arnoch chi gyda'ch cyfrifiad, cysylltwch â ni.