Eich data a diogelwch : Trosolwg

Drwy lenwi holiadur y cyfrifiad, chwaraeodd eich rhan wrth greu darlun o bob un ohonom. Mae hyn yn helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich ardal leol.

Cadw eich data'n ddiogel

Diogelu eich gwybodaeth yw ein prif flaenoriaeth. Ni all neb eich adnabod o'r ystadegau rydym yn eu cyhoeddi. Mae'r gyfraith yn diogelu'r wybodaeth bersonol a rowch i ni.

Gwybodaeth bersonol yw unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i'ch adnabod chi, er enghraifft, eich enw, cyfeiriad neu ddyddiad geni. Nid ydym yn rhannu hyn â neb.

Caiff eich cofnod yn y cyfrifiad ei gadw'n ddiogel am 100 mlynedd a dim ond wedyn y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn gallu ei weld.

Mae pawb sy'n gweithio ar y cyfrifiad yn llofnodi Ymrwymiad Cyfrinachedd y Cyfrifiad. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n gweithio i swyddfeydd y cyfrifiad ac i'n cyflenwyr. Mae'n drosedd iddynt rannu gwybodaeth bersonol sydd yn y cyfrifiad.

Mae gennym ni drefn ddiogelwch gaeth sy'n cydymffurfio â safonau'r llywodraeth. Mae hyn yn cynnwys mesurau diogelwch ffisegol a TG i ddiogelu eich gwybodaeth.

Yn ôl y gyfraith, rhaid i'n holl systemau, staff a chyflenwyr ddiogelu eich cyfrinachedd. Ymhlith y deddfau sydd mewn grym i ddiogelu eich data mae:

  • Deddf Diogelu Data 2018
  • Rheoliad Cyffredinol y Deyrnas Unedig ar Ddiogelu Data (GDPR y DU)
  • Deddf y Cyfrifiad 1920
  • Deddf Ystadegau a Gwasanaeth Cofrestru 2007

Dilynwn y gyfraith i’r llythyren.

Dysgwch fwy am sut rydym yn cadw eich data yn ddiogel ar wefan SYG.

Adolygiad Diogelwch Annibynnol

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym am i chi fod yn hyderus bod yr holl wybodaeth rydym ni'n ei chasglu yn ystod Cyfrifiad 2021 yn ddiogel.

I gefnogi hyn, rydym ni, ac Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon (NISRA), wedi comisiynu adolygiad annibynnol o'n trefniadau diogelwch.

Gallwch ddarllen Adolygiad Sicrwydd gwybodaeth Annibynnol Cyfrifiad 2021 ar wefan SYG.