Rydw i yn y carchar neu mewn uned ddiogel neu sefydliad troseddwyr ifanc

Dyma gyngor i bobl sy'n aros mewn carchar, uned brawf, uned ddiogel, canolfan fewnfudo neu sefydliad troseddwyr ifanc.

Oes rhaid i mi lenwi ffurflen y cyfrifiad yn fan hyn?

Dylech chi lenwi ffurflen yma os ydych chi'n:

 • aros yma ac wedi cael eich dedfrydu i 12 mis neu fwy
 • rhywun sydd wedi cael ei farnu'n euog ac sy'n aros i gael ei ddedfrydu
 • preswylydd o'r Deyrnas Unedig sydd heb gyfeiriad arferol yn rhywle arall
 • preswylydd o'r Deyrnas Unedig sy'n aros yma ac nid oes neb sy'n gallu llenwi eich ffurflen yn eich cyfeiriad cartref
 • preswylydd o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am fwy na 3 mis ac sydd heb gyfeiriad parhaol yn y Deyrnas Unedig

Os nad oes yr un o'r rhain yn berthnasol, dylech chi gael eich cynnwys ar y ffurflen yn eich cyfeiriad cartref os oes gennych chi un.

Beth fydda' i'n ei gael?

Bydd aelod o staff yn rhoi pecyn i chi sy'n cynnwys:

 • ffurflen bapur i unigolion
 • amlen radbost i anfon y ffurflen yn ôl aton ni
 • gwybodaeth am breifatrwydd

Yng Nghymru, bydd yr opsiwn gennych chi i lenwi'r cyfrifiad yn Gymraeg neu'n Saesneg. Llenwch un ffurflen yn unig.

Important information:

Beth fydd angen i mi ei wneud?

 1. Llenwch y ffurflen bapur.
 2. Peidiwch â phoeni os na allwch chi gofio'r holl fanylion amdanoch chi'ch hun – gwnewch y gorau y gallwch chi.
 3. Rhowch y ffurflen bapur wedi ei llenwi yn yr amlen radbost a'i selio.
 4. Rhowch hi yn y post, neu rhowch hi i aelod o staff i'w phostio ar eich rhan.

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi. Gall staff yn eich sefydliad eich helpu chi hefyd.

Gallwch chi neu gall aelod o staff lawrlwytho neu ofyn am wybodaeth mewn fformatau hygyrch, fel Braille, Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a fformat hawdd ei ddeall.