Helpu rhywun sydd heb y gallu i lenwi'r ffurflen drosto ei hun : Oes rhaid i mi lenwi'r cyfrifiad ar ran y person yma?

Gallwch chi lenwi'r cyfrifiad ar ran rhywun sydd heb y gallu i ateb drosto ei hun.

Beth yw fy nghyfrifoldebau?

Os mai chi yw gofalwr y person yma neu bod atwrneiaeth arhosol gennych chi, chi sy'n gyfrifol am weithredu er budd pennaf y person o dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.

… permit and encourage the person to participate, or to improve [their] ability to participate, as fully as possible in any act done for [them]...

— Deddf Galluedd Meddyliol, adran 4 (deddf ar gael yn Saesneg yn unig)
Beth yw ystyr "er budd pennaf y person"?

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, rydyn ni'n ystyried ei bod er budd pennaf y person i chi lenwi ffurflen y cyfrifiad ar ei ran os na all wneud hynny drosto ei hun.

Mae 2 brif reswm am hyn.

  • Mae'r cyfrifiad yn orfodol i bawb sy'n byw yng Nghymru a Lloegr neu sy'n aros yno am 3 mis neu fwy.
  • Mae llenwi'r cyfrifiad yn galluogi awdurdod lleol i ddeall anghenion y bobl sy'n byw yno.

Felly, mae'n rhesymol dod i'r casgliad ei bod er budd pennaf y person i'w helpu i gymryd rhan yn y cyfrifiad.

Os oes gennych chi awdurdod i weithredu ar ran y person yma, chi sy'n gyfrifol am lenwi'r cyfrifiad ar ei ran orau y gallwch chi. Mae'r cyfrifoldeb yma'n cael ei amlinellu yn Neddf y Cyfrifiad 1920.

Gallai person ag awdurdod i weithredu ar ran rhywun fod yn ofalwr neu'n rhywun sydd ag atwrneiaeth arhosol, er enghraifft.

Rydw i'n rheoli'r sefydliad lle mae'r person yma'n byw

Fel rheolwr y sefydliad, chi sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod y preswylwyr yn cael ffurflenni'r cyfrifiad. Mae'r cyfrifoldeb yma'n cael ei amlinellu yn Neddf y Cyfrifiad 1920.

Dylech chi geisio helpu'r preswylwyr i lenwi eu ffurflenni os oes modd. Gallwch chi ofyn i'r staff wneud hyn os oes angen.

Os yw preswylydd heb y gallu i ateb drosto ei hun, chi sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod ei ffurflen yn cael ei llenwi.