မြန်မာစကား အကူအညီနှင့် အထောက်အပံ့ : သင်၏ သန်းခေါင်စာရင်းကို စာရွက်ပေါ်တွင် ဖြည့်စွက်ခြင်း

သန်းခေါင်စာရင်း စာရွက်တစ်ခု သင့်အား စာတိုက်မှပေးပို့ရန် တောင်းဆိုရန်အတွက်၊ မြန်မာစကား ဖြင့် တစ်ယောက်ယောက်နှင့်ပြောဆိုရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ ဘာသာစကား အကူအညီဖုန်းလိုင်းသို့ 0800 587 2021 တွင် ဖုန်းခေါ်ပါ။

Important information:

သင်၏ သန်းခေါင်စာရင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဝေလနယ်တွင် နေထိုင်ပါက ဝေလဘာသာစကားဖြင့်လည်း ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သန်းခေါင်စာရင်းကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖြည့်စွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက၊ သင်၏ သန်းခေါင်စာရင်းကို အခြား တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အတွက် ဖြည့်စွက် သို့မဟုတ် ကူညီပေးနိုင်သည်။

အိမ်ထောင်စု မေးခွန်းလွှာ လမ်းညွှန် စာဆောင်များ

သင်၏ သန်းခေါင်စာရင်းကို စာရွက်ပေါ်တွင် ဖြည့်စွက်ရာတွင် ကူညီရန် မြန်မာစကား ဖြင့် စာဆောင်တစ်ခုကို ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပါသည်။ သင့်အား စာတိုက်မှ မိတ္တူပေးပို့ပေးဖို့ တောင်းဆိုရန် အတွက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ ဘာသာစကား အကူအညီဖုန်းလိုင်းကို 0800 587 2021 တွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ စာဆောင်တွင် သန်းခေါင်စာရင်း မေးခွန်းတစ်ခုစီတိုင်း၏ ဘာသာပြန်ချက်တစ်ခုနှင့် သန်းခေါင်စာရင်းနှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များ မြန်မာစကား ဖြင့်ပါရှိပါသည်။

အကယ်၍ သင်သည် ဝေလနယ်တွင် နေထိုင်ပါက မေးခွန်း 17 မှာ အိမ်ထောင်စု စစ်တမ်းမေးခွန်းလွှာ လမ်းညွှန် စာဆောင်ထဲတွင် ဘာသာပြန်ထားခြင်းမရှိသည့် သန်းခေါင်စာရင်းထဲရှိ မေးခွန်း အပိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်း 17 ကို ဘာသာပြန်ဆိုရန်တွက် အကူအညီလိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ ဘာသာစကား အကူအညီဖုန်းလိုင်းကို 0800 587 2021 တွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

Important information:

သင်၏ အဖြေများကို လမ်းညွှန် စာဆောင်ထဲတွင် မဟုတ်ဘဲ၊ သန်းခေါင်စာရင်း ဖောင်ပုံစံ စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးသားရမည်ဖြစ်သည်။

အကူအညီလိုအပ်ပါက

မြန်မာစကား ဖြင့် နောက်ထပ် အကူအညီရယူရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ ဘာသာစကား အကူအညီဖုန်းလိုင်းကို 0800 587 2021 တွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။