မြန်မာစကား အကူအညီနှင့် အထောက်အပံ့ : သင်၏ သန်းခေါင်စာရင်းကို အွန်လိုင်းမှ ဖြည့်စွက်ခြင်း

သင်၏ သန်းခေါင်စာရင်းကို အွန်လိုင်းမှ စတင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့ထားသည့် စာပေါ်တွင် ပုံနှိပ်ရေးသားထားသည့် သင်၏ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့် ကုဒ်ကို လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ စာလုံး 16 လုံးပါ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့် ကုဒ်တွင် အက္ခရာနှင့်နံပါတ်များပေါင်းစပ်မှု တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။

ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ကုဒ်သည် စာရွက်၏ အလယ်တွင် ရှိနေကြောင်းပြသသည့် သန်းခေါင်စာရင်း စာရွက်၏ ဥပမာ
Warning:

သင်၏ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့် ကုဒ်ကို လုံခြုံစွာ ထားရှိပါ။ သင်၏ သန်းခေါင်စာရင်းကို အွန်လိုင်းမှ ဝင်ရောက်အသုံးပြုသည့်အချိန်တိုင်း ၎င်းကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။

Important information:

သင်၏ သန်းခေါင်စာရင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဝေလနယ်တွင် နေထိုင်ပါက ဝေလဘာသာစကားဖြင့်လည်း ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သန်းခေါင်စာရင်းကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖြည့်စွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက၊ သင်၏ သန်းခေါင်စာရင်းကို အခြား တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အတွက် ဖြည့်စွက် သို့မဟုတ် ကူညီပေးနိုင်သည်။

အကယ်၍ သင်သည် အွန်လိုင်း ဘာသာပြန် ကိရိယာများကို အသုံးပြုနေပါက၊ သန်းခေါင်စာရင်း မေးခွန်းများကို မှန်ကန်စွာ ဘာသာပြန်ထားခြင်း မရှိနိုင်သည်ကို သတိပြုပေးပါ။

သင်၏ သန်းခေါင်စာရင်း အွန်လိုင်းမှ ဖြည့်စွက်ခြင်းကို စတင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီလား။

Dechrau'r cyfrifiad

အကူအညီလိုအပ်ပါက

ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့် ကုဒ်အသစ်တစ်ခု တောင်းဆိုရန် သို့မဟုတ် မြန်မာစကား ဖြင့် နောက်ထပ် အကူအညီရယူရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ ဘာသာစကား အကူအညီဖုန်းလိုင်းကို 0800 587 2021 တွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။