Tiếng Việt giúp đỡ và hỗ trợ : Hoàn thành điều tra dân số của bạn trên giấy

Important information:

Bạn phải hoàn thành điều tra dân số của bạn bằng Tiếng Anh. Bạn có thể trả lời bằng tiếng Welsh nếu bạn sống ở xứ Wales.

Ai đó có thể hoàn thành phiếu điều tra cho bạn hoặc giúp bạn nếu bạn không thể tự làm được.

Cẩm nang Hướng dẫn Phiếu câu hỏi Hộ gia đình

Bạn có thể tải xuống cuốn cẩm nang bằng Tiếng Việt để hoàn thành phiếu điều tra của bạn trên giấy. Cuốn cẩm nang có bản dịch mỗi câu hỏi phiếu điều tra và thêm thông tin về phiếu điều tra bằng Tiếng Việt.

Nếu bạn sống ở Wales, câu hỏi 17 là câu hỏi thêm trong mẫu phiếu điều tra mà không được dịch trong cẩm nang hướng dẫn Phiếu câu hỏi Hộ gia đình.

Important information:

Bạn phải viết các câu trả lời trên mẫu phiếu điều tra trên giấy, không phải trên cẩm nang hướng dẫn.