הילף און שטיצע אױף ייִדיש : אױספֿילן דעם צענזוס אױף פּאַפּיר

Important information:

איר מוזט אױספֿילן דעם צענזוס־פֿאָרמולאַר אױף ענגליש. איר קענט אױך ענטפֿערן אױף װעלשיש אױב איר װױנט אין װײלז.

נאָך עמיצער קען אױספֿילן דעם צענזוס פֿאַר אײַך אָדער אײַך העלפֿן אױב איר קענט עס אַלײן נישט טאָן.

װעגװײַזערס פֿאַרן הױזגעזינד־פֿרעגבױגן

איר קענט אַראָפּלאָדן אַ ביכל אױף ייִדיש עס זאָל אײַך העלפֿן אױסצופֿילן דעם צענזוס אױף פּאַפּיר. דאָס ביכל האָט אַן איבערזעצונג פֿון יעדער צענזוס־פֿראַגע און מער אינפֿאָרמאַציע װעגן דעם צענזוס אױף ייִדיש.

אױב איר װױנט אין װײלז, איז פֿראַגע 17 אַ צוגאָב־פֿראַגע אין דעם צענזוס־פֿאָרמולאַר װאָס איז נישט איבערגעזעצט געװאָרן אין דעם װעגװײַזער פֿאַרן הױזגעזינד־פֿרעגבױגן.

Important information:

איר מוזט שרײַבן אײַערע ענטפֿערס אױפֿן פּאַפּיר־צענזוס־פֿאָרמולאַר, נישט אין דעם װעגװײַזער.