Tulong at suporta sa Tagalog : Pagsagot ng inyong census sa papel

Important information:

Kailangan ninyong sagutan ang inyong form ng census sa English. Maaari din kayong sumagot sa Welsh kung nakatira kayo sa Wales.

Maaaring sagutan ng iba ang inyong census sa ngalan ninyo, o upang tulungan kayo, kung hindi ninyo ito magagawa nang mag-isa.

Mga booklet na gabay sa Talatanungan Para sa Sambahayan

Maaari kayong mag-download ng booklet sa tagalog upang matulungan kayong sagutan ang inyong census sa papel. Ang booklet ay may pagsasalin ng bawat tanong sa census, at higit pang impormasyon tungkol sa census sa tagalog.

Kung nakatira kayo sa Wales, ang tanong 17 ay isang karagdagang tanong sa form ng census na hindi naisalin sa booklet na gabay sa Talatanungan Para sa Sambahayan.

Important information:

Kailangan ninyong isulat ang inyong mga sagot sa papel na form ng census, hindi sa booklet na gabay.