Llety preifat neu lety sy'n cael ei rentu

Deiliad y cartref sy'n gyfrifol am lenwi'r cyfrifiad.

Ystyr deiliad y cartref yw person sydd fel arfer yn byw yn y cyfeiriad yma ac sydd:

  • yn berchen ar y cartref neu'n ei rentu, ac/neu
  • yn gyfrifol am dalu biliau a chostau'r cartref

naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd

Os ydych chi'n dal yn ansicr, bydd y cyngor canlynol yn eich helpu chi i ddeall pwy ddylai lenwi'r cyfrifiad.

Os yw'r landlord yn byw yma

Mae'r landlord a'r tenantiaid sy'n talu'r biliau i gyd yn cael eu hystyried fel deiliaid y cartref. Bydd angen i un ohonoch chi lenwi'r Cwestiynau am y cartref, ond bydd pob tenant yn gallu llenwi ei Gwestiynau i unigolion ei hun.

Os ydych chi'n byw yma ond nid yw eich landlord yn byw gyda chi

Dylai'r tenant neu'r tenantiaid sy'n talu biliau'r cartref lenwi'r ffurflen. Gallai hyn fod yn chi, rhywun arall, neu bawb sy'n byw yma.

Bydd angen i un person fod yn gyfrifol am ateb Cwestiynau am y cartref, ond bydd pob tenant yn gallu llenwi ei Gwestiynau i unigolion ei hun.

Beth yw ystyr y gair "cartref"?

Ystyr "cartref" yw naill ai:

  • un person yn byw ar ei ben ei hun, neu
  • grŵp o bobl (lle does dim rhaid iddyn nhw berthyn i'w gilydd) sy'n byw yn yr un cyfeiriad ac sy'n rhannu cyfleusterau coginio ac ystafell fyw neu lolfa neu le bwyta

Mae'r cyfeiriad yma wedi ei warchod