Myfyrwyr: beth ddylech chi ei wybod

Warning:

Dylai myfyrwyr gael eu cyfrif yn eu cyfeiriad yn ystod y tymor a'u cyfeiriad cartref. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gael eich cynnwys ar ffurflen y cyfrifiad yn y 2 gyfeiriad, hyd yn oed os ydych chi wedi mynd adref ar gyfer gwyliau'r Pasg.

Dylech chi ateb am y cyfeiriad ar ddechrau pob ffurflen.

Dylai pawb yng Nghymru a Lloegr lenwi ffurflen y cyfrifiad neu gael eu cynnwys ar y ffurflen yn y cyfeiriad lle maen nhw'n byw neu'n aros.

Gallwch chi gael eich erlyn ac efallai y bydd rhaid i chi dalu dirwy o hyd at £1,000, yn ogystal â chostau llys, os na fyddwch chi'n llenwi ffurflen y cyfrifiad.

Pam fod angen i mi gael fy nghynnwys ar ffurflen ar gyfer fy nghyfeiriad yn ystod y tymor a fy nghyfeiriad cartref?

Mae angen i ni gyfrif y boblogaeth ym mhob ardal, fel y gall awdurdodau lleol gynllunio gwasanaethau ar gyfer nifer y bobl sydd yno, yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau. Mae ein prosesau'n ystyried y gall myfyrwyr gael eu cyfrif yn y 2 gyfeiriad.

Beth yw ystyr "cyfeiriad yn ystod y tymor"?

Cyfeiriad yn ystod y tymor yw unrhyw gyfeiriad roeddech chi'n bwriadu aros ynddo yn rheolaidd yn ystod y tymor y flwyddyn academaidd hon, hyd yn oed os nad ydych chi yno ar hyn o bryd.

Er enghraifft:

  • llety preifat wedi ei rentu neu lety i fyfyrwyr yn agos at eich man dysgu lle rydych chi'n talu rhent amdano
  • neuadd breswyl roeddech chi'n bwriadu aros ynddi ar gyfer y flwyddyn academaidd yma ac mae gennych chi gontract ar ei chyfer, ond nad ydych chi yno oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Byw mewn neuadd breswyl

Byddwn ni'n anfon llythyr atoch chi â chod mynediad unigol i agor eich ffurflen ar-lein. Os nad ydych chi yn eich neuadd breswyl ar hyn o bryd, ac ni allwch chi gael eich cod mynediad, dylech chi ofyn am god mynediad newydd. Byddwn ni'n anfon eich cod drwy neges destun.

Os ydych chi dal yn eich neuadd breswyl, byddwch chi'n derbyn llythyr â chod mynediad i lenwi eich ffurflen ar-lein.

Byw mewn llety rhent preifat neu lety i fyfyrwyr

Important information:

Siaradwch â'r bobl rydych chi'n rhannu'r tŷ â nhw i benderfynu sut byddwch chi'n gweithio gyda'ch gilydd i lenwi'r ffurflen ar gyfer eich cartref.

Sut i ateb ar ffurflen ar wahân i'ch cartref

Gallwch chi ateb ar ffurflen ar wahân i'ch cartref, os hoffech chi. Dylech chi, neu bwy bynnag sy'n llenwi'r ffurflen, eich cynnwys chi fel preswylydd a chofnodi eich perthynas ag aelodau eraill o'r cartref. Bydd cyfle i ofyn am Holiadur i Unigolion ar gyfer unrhyw aelod o'r cartref a hoffai gael un.

Os na hoffech chi adael i aelodau eraill eich cartref wybod eich bod chi'n llenwi ffurflen ar wahân, gallwch chi ofyn am Holiadur i Unigolion ar wefan y cyfrifiad. Os byddwch chi neu rywun yn eich cartref yn gofyn am ffurflen i unigolion ar y wefan, bydd dal angen i rywun lenwi ffurflen y cartref.

Dydw i ddim yn byw yn fy nghyfeiriad yn ystod y tymor

Byddwn ni'n anfon llythyr wedi ei gyfeirio at "Deiliad y tŷ" i'ch cyfeiriad yn ystod y tymor â chod mynediad ar gyfer eich ffurflen ar-lein.

Os gall aelod o'r cartref gasglu'r llythyr, gall yr aelod ddefnyddio'r cod mynediad i agor y ffurflen ar-lein ar gyfer y cartref yma. Bydd angen i'r aelod eich cynnwys chi ar y ffurflen yma a naill ai:

  • rhannu'r cod fel y gallwch chi lenwi eich atebion eich hun ar ffurflen y cartref, neu
  • ofyn am god mynediad unigol i chi fel y gallwch chi ateb ar wahân i weddill eich cartref

Os na all unrhyw un gasglu'r llythyr yma, dylai aelod o'r cartref ofyn am god mynediad newydd ar gyfer y cyfeiriad hwnnw. Byddwn ni'n anfon y cod newydd drwy neges destun.

Os nad ydych chi mewn cysylltiad ag unrhyw un o aelodau eich cartref, dylech chi ofyn am god mynediad unigol.

Rydw i'n dal yn fy nghyfeiriad yn ystod y tymor

Byddwch chi'n derbyn llythyr wedi ei gyfeirio at "Deiliad y tŷ". Bydd rhaid i chi agor y llythyr a defnyddio'r cod mynediad i lenwi'r ffurflen ar-lein ar gyfer y cyfeiriad. Bydd rhaid i chi gynnwys pob aelod arall o'r cartref ar y ffurflen a naill ai:

  • rhannu'r cod fel y gallant nhw lenwi eu hatebion eu hunain ar ffurflen y cartref, neu
  • ofyn am god mynediad unigol ar eu cyfer fel y gallan nhw ateb ar wahân i weddill y cartref

Byw gartref

Os ydych chi'n byw gartref fel arfer yn ystod y tymor, bydd angen i bwy bynnag yw deiliad y cartref eich rhoi chi ar y ffurflen yn eich cyfeiriad cartref.

Os oeddech chi'n bwriadu byw mewn cyfeiriad arall yn ystod y tymor, ond heb allu byw yno gymaint ag y gwnaethoch chi gynllunio'r flwyddyn academaidd yma, bydd angen i chi lenwi ffurflen ar gyfer y 2 gyfeiriad.

Dim ond os yw eich cyfeiriad yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon y dylech chi gael eich cynnwys yn eich cyfeiriad cartref. Os yw eich cyfeiriad cartref yng Ngogledd Iwerddon, edrychwch ar wefan cyfrifiad Gogledd Iwerddon.

Dydw i ddim yn byw yma drwy'r amser - oes angen i mi lenwi'r ffurflen?

Oes. Mae'n rhaid i chi gael eich cynnwys ar ffurflen y cyfrifiad yn y 2 gyfeiriad lle rydych chi'n byw fel arfer.

Myfyrwyr rhyngwladol

Dylech chi gael eich cyfrif yn y cyfrifiad:

  • os ydych chi'n aros yma ar hyn o bryd ac yn bwriadu aros am 3 mis neu fwy
  • os nad ydych chi yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ond eich bod chi wedi mynd i wersi yn y cnawd yn ystod tymor yr Hydref 2020, a/neu dymor y Gaeaf 2021, ac mae gennych chi gytundeb ffurfiol i allu aros yn eich llety yn ystod y tymor

Dylech chi ofyn am god mynediad ar gyfer eich cyfeiriad yn ystod y tymor yng Nghymru neu'n Lloegr. Byddwn ni'n anfon eich cod atoch chi drwy neges destun.

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi.

Hefyd, gallwch chi:

Os oes gan eich llety i fyfyrwyr reolwr, gall y person hwnnw hefyd eich helpu chi.

Os nad oes neb i helpu, cysylltwch â ni.