Myfyrwyr: beth ddylech chi ei wybod

Warning:

Mae angen i fyfyrwyr cael eu cyfrif yn eu cyfeiriad yn ystod y tymor a'u cyfeiriad cartref. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gael eich cynnwys ar ffurflen y cyfrifiad yn y 2 gyfeiriad, hyd yn oed os ydych chi wedi mynd adref ar gyfer gwyliau'r Pasg.

Dylech chi ateb am y cyfeiriad ar ddechrau pob ffurflen.

Dylai pawb yng Nghymru a Lloegr lenwi ffurflen y cyfrifiad neu gael eu cynnwys ar y ffurflen yn y cyfeiriad lle maen nhw'n byw neu'n aros.

Gallwch chi gael eich erlyn ac efallai y bydd rhaid i chi dalu dirwy o hyd at £1,000, yn ogystal â chostau llys, os na fyddwch chi'n llenwi ffurflen y cyfrifiad.

Warning:

Mae'r cyfrifiad ar-lein bellach wedi cau. Os gwnaethoch chi ofyn am ffurflen bapur o'r blaen, llenwch hi cyn gynted ag y gallwch chi.

Pam fod angen i mi gael fy nghynnwys ar ffurflen ar gyfer fy nghyfeiriad yn ystod y tymor a fy nghyfeiriad cartref?

Mae angen i ni gyfrif y boblogaeth ym mhob ardal, fel y gall awdurdodau lleol gynllunio gwasanaethau ar gyfer nifer y bobl sydd yno, yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau. Mae ein prosesau'n ystyried y gall myfyrwyr gael eu cyfrif yn y 2 gyfeiriad.

Beth yw ystyr "cyfeiriad yn ystod y tymor"?

Cyfeiriad yn ystod y tymor yw unrhyw gyfeiriad roeddech chi'n bwriadu aros ynddo yn rheolaidd yn ystod y tymor y flwyddyn academaidd hon, hyd yn oed os nad ydych chi yno ar hyn o bryd.

Er enghraifft:

  • llety preifat wedi ei rentu neu lety i fyfyrwyr yn agos at eich man dysgu lle rydych chi'n talu rhent amdano
  • neuadd breswyl roeddech chi'n bwriadu aros ynddi ar gyfer y flwyddyn academaidd yma ac mae gennych chi gontract ar ei chyfer, ond nad ydych chi yno oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Dydw i ddim yn byw yn fy nghyfeiriad yn ystod y tymor drwy'r amser - oes angen i mi lenwi'r ffurflen?

Oes. Mae'n rhaid i chi gael eich cynnwys ar ffurflen y cyfrifiad yn y 2 gyfeiriad lle rydych chi'n byw fel arfer.

Byw mewn neuadd breswyl

Mae'r cyfrifiad ar-lein bellach wedi cau. Os gwnaethoch chi ofyn am ffurflen bapur o'r blaen, llenwch hi cyn gynted ag y gallwch chi.

Byw mewn llety rhent preifat neu lety i fyfyrwyr

Mae'r cyfrifiad ar-lein bellach wedi cau. Os yw eich cyfeiriad yn ystod y tymor wedi derbyn cod mynediad, ni allwch chi ei ddefnyddio i gael mynediad i'r cyfrifiad.

Os yw aelod o'r cartref wedi derbyn ffurflen bapur yn y cyfeiriad yn ystod y tymor yma, mae angen iddo gynnwys aelodau eraill y cartref ar y ffurflen yma. Gall yr aelod wneud hyn trwy gysylltu â'r bobl mae'n rhannu'r tŷ â nhw a gofyn am eu hatebion fel y gall lenwi eu hadrannau ar eu cyfer.

Os nad yw'r cyfeiriad yma wedi derbyn ffurflen bapur, gallwch chi gysylltu â ni i ofyn am un.

Byw gartref

Os ydych chi'n byw gartref fel arfer yn ystod y tymor, bydd angen i bwy bynnag yw deiliad y cartref eich rhoi chi ar y ffurflen yn eich cyfeiriad cartref.

Os oeddech chi'n bwriadu byw mewn cyfeiriad arall yn ystod y tymor, ond heb allu byw yno gymaint ag y gwnaethoch chi gynllunio'r flwyddyn academaidd yma, bydd angen i chi lenwi ffurflen ar gyfer y 2 gyfeiriad.

Dim ond os yw eich cyfeiriad yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon y dylech chi gael eich cynnwys yn eich cyfeiriad cartref. Os yw eich cyfeiriad cartref yng Ngogledd Iwerddon, edrychwch ar wefan cyfrifiad Gogledd Iwerddon.

Myfyrwyr rhyngwladol

Dylech chi gael eich cyfrif yn y cyfrifiad:

  • os ydych chi'n aros yma ar hyn o bryd ac wedi aros neu'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am o leiaf 3 mis
  • os nad ydych chi yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ond eich bod chi wedi mynd i wersi yn y cnawd yn ystod tymor yr Hydref 2020, a/neu dymor y Gaeaf 2021, ac mae gennych chi gytundeb ffurfiol i allu aros yn eich llety yn ystod y tymor

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi.

Hefyd, gallwch chi lawrlwytho neu ofyn am fformatau hygyrch, fel Braille, Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a fformat hawdd ei ddeall.

Os oes gan eich llety i fyfyrwyr reolwr, gall y person hwnnw hefyd eich helpu chi.

Os nad oes neb i helpu, cysylltwch â ni.