Rydw i'n byw mewn canolfan filwrol

Dyma gyngor i breswylwyr sy'n byw mewn canolfan filwrol yn y Deyrnas Unedig. Mae'n rhaid i bob preswylydd lenwi ffurflen.

Os ydych chi'n byw yn un o ganolfannau milwrol Unol Daleithiau America sydd wedi ei lleoli yn y Deyrnas Unedig, bydd eich Prif Swyddog yn rhoi cyngor i chi.

Oes rhaid i mi lenwi ffurflen y cyfrifiad yn fan hyn?

Dylech chi lenwi ffurflen yma os nad oes gennych chi gyfeiriad parhaol arall neu gyfeiriad cartref y teulu yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig a'ch bod chi'n:

  • breswylydd o'r Deyrnas Unedig
  • preswylydd o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy
  • ar leoliad ac yn byw yn y ganolfan fel arfer

Mae gen i gartref parhaol yn rhywle arall

Os oes gennych chi gartref parhaol neu gartref y teulu ar wahân i'ch cyfeiriad gwaith, dylech chi gael eich cyfrif yno. Mae hyn yn golygu y dylai aelodau eich cartref eich cynnwys chi ar eu ffurflen.

Os nad oes neb gartref, gallwch chi lenwi'r cyfrifiad ar ôl i chi gyrraedd adref.

Os ydych chi wedi cael ffurflen i'w llenwi yn y ganolfan, peidiwch â'i llenwi. Rhowch hi i'r Prif Swyddog a dywedwch wrtho y byddwch chi'n cael eich cyfrif yn rhywle arall.

Beth fydd angen i mi ei wneud?

  1. Llenwch y ffurflen bapur os oes gennych chi un.
  2. Peidiwch â phoeni os na allwch chi gofio'r holl fanylion amdanoch chi'ch hun – gwnewch y gorau y gallwch chi.
  3. Rhowch y ffurflen bapur wedi'i llenwi yn yr amlen a'i selio.
  4. Rhowch hi yn y post, neu gallwch chi ei rhoi i'r rheolwr neu ffrind rydych chi'n ymddiried ynddo i'w phostio ar eich rhan.

Yng Nghymru, bydd yr opsiwn gennych chi i lenwi'r cyfrifiad yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi. Gall staff yn eich sefydliad eich helpu chi hefyd.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â pha gwestiynau i'w hateb, neu unrhyw ymholiadau eraill am y cyfrifiad, cysylltwch â'ch Uned Gyflogaeth.

Edrychwch ar y cyngor am bersonél y lluoedd arfog ar leoliad.