Rydw i'n byw neu'n aros mewn cartref gofal, ysbyty neu hosbis

Dyma gyngor i breswylwyr mewn cartref gofal, ysbyty neu hosbis. Mae angen i bob preswylydd lenwi Holiadur i Unigolion.

Oes rhaid i mi lenwi ffurflen y cyfrifiad yn fan hyn?

Dylech chi lenwi ffurflen yma os ydych chi'n:

 • breswylydd o'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu aros yn y sefydliad am 6 mis neu fwy
 • preswylydd o'r Deyrnas Unedig sydd heb gyfeiriad arferol yn rhywle arall
 • preswylydd o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy ac sydd heb gyfeiriad parhaol yn y Deyrnas Unedig
 • staff gofalu, cynnal a chadw neu staff eraill, neu aelod o'u teulu, sy'n byw yma fel arfer ac sydd heb gyfeiriad arall

Os nad oes yr un o'r rhain yn berthnasol, dylech chi gael eich cynnwys ar y ffurflen yn eich cyfeiriad cartref os oes gennych chi un.

Mae'n bwysig nodi nad yw'r cyngor yma'n berthnasol i bobl sy'n byw mewn llety i nyrsys. Edrychwch ar y cyngor ar wahân i nyrsys.

Beth fydda' i'n ei gael?

Bydd y rheolwr neu aelod o staff yn y sefydliad yn rhoi pecyn i chi sy'n cynnwys:

 • ffurflen bapur i unigolion
 • amlen radbost i anfon y ffurflen yn ôl aton ni
 • gwybodaeth am breifatrwydd

Yng Nghymru, bydd yr opsiwn gennych chi i lenwi'r cyfrifiad yn Gymraeg neu'n Saesneg. Llenwch un ffurflen yn unig.

Important information:

Beth fydd angen i mi ei wneud?

 1. Llenwch y ffurflen bapur.
 2. Peidiwch â phoeni os na allwch chi gofio'r holl fanylion amdanoch chi'ch hun – gwnewch y gorau y gallwch chi.
 3. Rhowch y ffurflen bapur wedi'i llenwi yn yr amlen a'i selio.
 4. Rhowch hi yn y post, neu gallwch chi ei rhoi i'r rheolwr neu ffrind rydych chi'n ymddiried ynddo i'w phostio ar eich rhan.

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi. Gall staff yn eich sefydliad eich helpu chi hefyd.

Os nad oes neb ar gael i helpu, cysylltwch â ni.

Gallwch chi neu'r rheolwr lawrlwytho neu ofyn am wybodaeth mewn fformatau hygyrch, fel Braille, Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a fformat hawdd ei ddeall.