Rheolwr cartref gofal, ysbyty neu hosbis

Pwy ddylwn i eu cyfrif fel preswylwyr?

Mae'r rhain i gyd yn cyfrif fel preswylwyr ac mae angen iddyn nhw lenwi Holiadur i Unigolion:

  • preswylwyr o'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu byw yn eich sefydliad am 6 mis neu fwy
  • preswylwyr o'r Deyrnas Unedig a oedd yn aros yn eich sefydliad ar Ddiwrnod y Cyfrifiad ond sydd heb gyfeiriad arferol yn rhywle arall
  • preswylwyr o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy ac sydd heb gyfeiriad parhaol arall yn y Deyrnas Unedig
  • staff gofalu, cynnal a chadw neu staff eraill a'u teuluoedd sy'n byw yn y sefydliad yma ac sydd heb gyfeiriad parhaol arall yn y Deyrnas Unedig

Mae'r cyfrifiad hefyd yn cyfrif ymwelwyr â sefydliadau ond nid oes cwestiynau amdanyn nhw.

Beth yw ymwelydd?

Person sy'n aros dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021 mewn cyfeiriad lle nad yw'n byw fel arfer yw ymwelydd.

Dylech chi gyfrif person fel ymwelydd:

  • os yw'r person o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig ac wedi aros, neu'n bwriadu aros, yn y Deyrnas Unedig am lai na 3 mis, neu
  • os yw'r person yn aros dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021 mewn sefydliad cymunedol, ond mae'n byw yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig

Nid oes angen i chi roi pecyn i breswylwyr i'r ymwelydd, ond bydd angen i chi ei gyfrif ar y ffurflen i reolwyr.

Peidiwch â chyfrif llety i nyrsys yn unig

Rydyn ni'n cyfrif llety i nyrsys fel cartref. Os ydych chi'n rheoli llety i nyrsys, dylai eich preswylwyr gael ffurflenni cartref. Dylai unrhyw un sydd heb gael ffurflen archebu un. Nid oes angen i reolwr y llety yma lenwi Holiadur i Sefydliadau Cymunedol.

Important information:

Beth fydd angen i mi ei wneud?

Dylech chi fod wedi cael pecyn i breswylwyr sy'n cynnwys:

  • ffurflenni papur i unigolion ar gyfer pob preswylydd
  • amlen radbost i anfon y ffurflen yn ôl aton ni
  • gwybodaeth am breifatrwydd
Rhowch becyn i breswylwyr i bob preswylydd. Gwnewch yn siŵr bod y ffurflenni i unigolion yn cael eu llenwi ar ran unrhyw breswylydd na all wneud hynny ei hun. Gallwch chi lawrlwytho ffurflen restru i'ch helpu chi i gadw golwg ar y broses o ddosbarthu a chasglu'r pecynnau i breswylwyr.

Cefnogi eich preswylwyr

Dylai pob preswylydd arferol lenwi ffurflen i unigolion. Efallai y bydd ambell un yn cael trafferth llenwi'r ffurflen ar ei ben ei hun. Os felly, gall aelod o staff, aelod o'r teulu neu ffrind ei helpu.

Os byddwch chi'n penderfynu casglu a phostio ffurflenni'r preswylwyr ar eu rhan, chi fydd yn gyfrifol am storio'r ffurflenni wedi eu llenwi'n ddiogel. Dylech chi wneud hyn yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018, nes iddyn nhw gael eu postio'n ôl. Mae'n rhaid i chi eu postio'n ôl cyn gynted â phosibl, er y gall rhai unigolion ddewis postio eu ffurflenni eu hunain.

Beth yw'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018?

Y deddfau sy'n rheoli sut mae sefydliadau yn y Deyrnas Unedig yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol yw'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018.