H3. Gan roi eich enw chi eich hun yn gyntaf, rhestrwch enwau'r holl bobl a gafodd eu cyfrif yng nghwestiwn H2, gan gynnwys plant, babanod a lojers.

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn ein helpu ni i wneud yn siŵr bod pawb yn cael eu cyfrif ble maen nhw'n byw. Bydd y wybodaeth yn ein helpu ni i gyfrifo cyfanswm y bobl yn eich ardal a ble maen nhw'n byw. Bydd hyn yn helpu llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddarparu'r gwasanaethau cywir i'ch cymuned.

Rydyn ni'n gofyn i chi ddweud wrthyn ni am dai gwag a chartrefi gwyliau fel y gallwn ni gyfrifo faint o bobl sy'n byw mewn tai. Bydd hyn yn helpu eich awdurdod lleol i ddeall faint o dai sydd yn yr ardal a faint o dai y bydd eu hangen ar eich cymuned yn y dyfodol.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1931.

Rhowch enwau cyntaf a chyfenwau pawb y gwnaethoch chi eu cyfrif yn eich ateb i gwestiwn H2.

Mae lle i roi hyd at 5 person sy'n byw yn y cyfeiriad yma ar y ffurflen.

Sut i benderfynu pa enw i'w ddefnyddio

Defnyddiwch yr enw sydd ar dogfennau swyddogol

Mae enghreifftiau yn cynnwys dogfennau fel pasbort neu drwydded yrru.

Enwau canol

Peidiwch â rhoi enwau canol yma. Gallwch chi roi enwau canol mewn cwestiwn yn nes ymlaen.

Enw cyn priodi neu enw blaenorol

Dim ond enw cyntaf a chyfenw fydd angen i chi eu rhoi. Does dim angen i chi roi enwau blaenorol fel enw cyn priodi.

Cyfenw yw enw eich teulu

Rhowch enw eich teulu yn y blwch "Cyfenw", hyd yn oed os ydych chi fel arfer yn rhoi enw'r teulu yn gyntaf.

Os nad ydych chi'n siŵr, meddyliwch am y ffordd mae eich enw i'w weld ar ddogfennau swyddogol eraill y Deyrnas Unedig.

Babi sydd heb ei enwi eto

Rhowch "Babi" fel ei enw cyntaf ac yna llenwch ei gyfenw.

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.