22. Oes gennych chi gyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol sydd wedi para neu sy’n debygol o bara 12 mis neu fwy?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi eich awdurdod lleol i ddeall anghenion iechyd y bobl yn eich ardal nawr ac yn y dyfodol. Er enghraifft, mae'n debygol y bydd angen i bobl â chyflyrau meddygol tymor hir gael mwy o gefnogaeth gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Drwy ddeall eu hanghenion, gall eich awdurdod lleol weld sut y bydd pobl yn defnyddio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn y dyfodol. Wedyn, gall wneud cynlluniau i neilltuo adnoddau a darparu'r gwasanaethau cywir i'ch cymuned.

Bydd y wybodaeth yma hefyd yn helpu i ddatblygu a monitro polisïau i wneud yn siŵr bod pawb yn cael eu trin yn deg. Mae'r polisïau yma'n effeithio ar y ffordd mae cyrff cyhoeddus yn darparu gofal iechyd ac yn anelu at leihau anghydraddoldeb iechyd. Maen nhw hefyd yn gweithio tuag at wella iechyd cyffredinol y bobl yn eich ardal chi a gweddill Cymru a Lloegr.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1991.

Chi sy'n penderfynu sut i ateb y cwestiwn yma. Os ydych chi'n credu bod gennych chi gyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol fydd yn para 12 mis neu fwy, dewiswch "Oes".

Cofiwch feddwl am unrhyw gyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol:

 • nad oes modd ei wella, hyd yn oed os yw meddyginiaeth neu driniaeth yn gallu rheoli symptomau
 • sy'n debygol o effeithio arnoch chi am weddill eich bywyd
 • sy'n gallu codi o bryd i'w gilydd, hyd yn oed os na fydd yn para 12 mis bob tro, er enghraifft, ecsema
 • na fydd yn cael ei ystyried yn ddifrifol ac nad yw'n effeithio ar weithgareddau o ddydd i ddydd o bosibl, ond sy'n para am amser hir
 • sy'n cael ei reoli gan driniaeth ac addasiadau ffordd o fyw ac nad yw'n effeithio ar weithgareddau o ddydd i ddydd, ond sy'n para am amser hir

Peidiwch â rhoi cyflwr dros dro, hyd yn oed os yw'n ddifrifol.

Os nad oes gennych chi gyflwr iechyd, neu os nad yw unrhyw rai sydd gennych chi'n debygol o bara 12 mis neu fwy, dewiswch "Nac oes".

Enghreifftiau o gyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol
 • Nam ar y synhwyrau, er enghraifft, colli golwg a chlyw
 • Cyflwr neu salwch iechyd meddwl, er enghraifft, gorbryder, iselder ac anhwylder bwyta
 • Cyflwr datblygiadol, er enghraifft, Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD), sy'n cynnwys syndrom Asperger ac Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw (ADHD)
 • Cyflwr genetig, er enghraifft, syndrom Down a ffeibrosis systig
 • Nam dysgu, er enghraifft, dyslecsia a phroblemau prosesu
 • Cyflwr ar y galon a chyflwr arall ar gylchrediad y gwaed, er enghraifft, clefyd y galon a phwysedd gwaed uchel (gorbwysedd)
 • Cyflwr anadlu, er enghraifft, asthma
 • Cyflwr ar y system dreulio, er enghraifft, syndrom coluddyn llidus (IBS) a chlefyd Crohn
 • Cyflwr tymhorol sy'n ailddigwydd neu rydych chi'n disgwyl iddo ailddigwydd yn y dyfodol, er enghraifft, clefyd y gwair
Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, dewiswch yr ateb rydych chi'n credu y byddai'r unigolyn yn ei ddewis.