26. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau eich cyfeiriadedd rhywiol?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned leol drwy alluogi elusennau, cyrff cyhoeddus a llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddeall pa wasanaethau y gallai fod eu hangen ar bobl.

Bydd y wybodaeth yma'n helpu i fonitro cydraddoldeb rhwng grwpiau o bobl â gwahanol gyfeiriadedd rhywiol. Bydd eich ateb yn helpu cyrff cyhoeddus i nodi achosion o wahaniaethu neu allgáu cymdeithasol yn seiliedig ar gyfeiriadedd rhywiol, a gweithio i'w hatal rhag digwydd.

Dyma'r tro cyntaf i'r cwestiwn hwn gael ei ofyn yng nghyfrifiad Cymru a Lloegr.


Important information:

Mae'r cwestiwn yma'n wirfoddol, felly gallwch chi ei adael yn wag os hoffech chi. Rydyn ni'n gofyn y cwestiwn yma i bobl sy'n 16 oed neu'n hŷn.

Chi sy'n penderfynu sut i ateb y cwestiwn yma. Gallwch chi ddewis un o'r rhain:

  • "Heterorywiol/Strêt" – mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael eich denu at bobl o'r rhyw arall
  • "Hoyw neu Lesbiaidd" – mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael eich denu at bobl o'r un rhyw
  • "Deurywiol/Bi" – mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael eich denu at fwy nag un rhyw
  • "Cyfeiriadedd rhywiol arall" – mae hyn yn gadael i chi roi eich ateb eich hun, er enghraifft, panrywiol neu anrhywiol. Mae hyn yn wirfoddol hefyd, felly gallwch chi ei adael yn wag os hoffech chi.

Peidiwch â rhoi eich hunaniaeth o ran rhywedd na'ch statws perthynas yma

Mae'r cwestiwn nesaf yn gofyn am eich hunaniaeth o ran rhywedd.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, dewiswch yr ateb rydych chi'n credu byddai'r unigolyn yn ei ddewis. Mae'r cwestiwn yma'n wirfoddol, felly gall yr unigolyn ei adael yn wag os hoffai.

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.