H14. Sawl car neu fan sy'n eiddo i aelodau o'ch cartref, neu sydd ar gael i'w defnyddio ganddynt?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a llywodraeth leol i wneud penderfyniadau am gynllunio trafnidiaeth. Bydd y wybodaeth yma'n cael ei defnyddio i ragweld lefelau traffig a chynllunio ble y bydd angen ffyrdd newydd neu opsiynau trafnidiaeth eraill.

Bydd y wybodaeth yma'n helpu i ddarparu gwasanaethau a thrafnidiaeth hygyrch, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

Mae'n bosibl i awdurdodau gysylltu gwybodaeth am bobl sydd heb gar â gwybodaeth am bobl ag anableddau. Mae hyn yn dangos ardaloedd lle mae'n bosibl y bydd angen buddsoddi mwy mewn trafnidiaeth gyhoeddus.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1971.

Rhowch y ceir neu'r faniau sy'n eiddo i aelodau o'ch cartref neu sydd ar gael iddyn nhw yn unig.

Os nad oes gennych chi geir na faniau, rhowch "0".

Beth yw ystyr y gair "cartref"?

Ystyr "cartref" yw naill ai:

  • un person yn byw ar ei ben ei hun, neu
  • grŵp o bobl (does dim rhaid iddyn nhw berthyn i'w gilydd) sy'n byw yn yr un cyfeiriad ac sy'n rhannu cyfleusterau coginio ac ystafell fyw neu lolfa neu le bwyta

Dylech chi gynnwys:

  • tryc bach, camperfán a chartref symudol
  • cerbyd sydd ddim yn gweithio ar hyn o bryd
  • cerbyd sydd wedi methu prawf MOT
  • cerbyd sy'n eiddo i'ch lojers neu sydd ar gael iddyn nhw eu defnyddio

Peidiwch â chynnwys:

  • motobeic, treic, beic cwad neu gerbyd symudol
  • cerbyd sydd â Hysbysiad Oddi ar y Ffordd Statudol (HOS, Statutory Off Road Notification, SORN)
  • cerbyd sy'n eiddo i'ch ymwelwyr neu'n cael ei ddefnyddio ganddyn nhw
  • cerbyd sy'n cael ei gadw mewn cyfeiriad arall neu sydd ddim yn gallu cael ei gyrraedd yn hawdd

Cerbyd gwaith

Dim ond car neu fan gwaith sydd ar gael at ddefnydd preifat (cymdeithasol, teuluol neu bleser) y dylech chi ei roi.