14. Sut fyddech chi'n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy roi dealltwriaeth well i'ch awdurdod lleol o sut mae pobl yn eich ardal yn ystyried eu hunain.

Gall y wybodaeth yma dynnu sylw at amddifadedd rhwng gwahanol grwpiau diwylliannol yn eich cymuned. Bydd hyn yn rhoi darlun cliriach i gyrff cyhoeddus o'r cymunedau maen nhw'n eu gwasanaethu.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 2011.

Chi sy'n penderfynu sut i ateb y cwestiwn yma. Dewiswch bob hunaniaeth genedlaethol sy'n berthnasol. Gallwch chi ddewis mwy nag un ateb.

Chi sy'n penderfynu beth yw eich hunaniaeth genedlaethol

Gallai eich hunaniaeth genedlaethol fod y wlad neu'r gwledydd lle rydych chi'n teimlo eich bod chi'n perthyn, neu'r wlad rydych chi'n ei hystyried yn gartref i chi. Nid yw hyn yn dibynnu ar eich grŵp ethnig na'ch dinasyddiaeth.

Mae'r cwestiwn yma'n gadael i chi gofnodi hunaniaeth sydd ddim ar y rhestr os hoffech chi.

Er enghraifft, gallwch chi roi:

  • "Prydeinig" a/neu un o hunaniaethau eraill y Deyrnas Unedig
  • hunaniaeth Brydeinig neu hunaniaeth arall ar wahân i gofnodi eich grŵp ethnig yn y cwestiwn nesaf
Enghraifft o gofnodi mwy nag un hunaniaeth genedlaethol

Cafodd Tina ei geni yn Kenya, ond mae hi'n byw yn Lloegr ar hyn o bryd. Mae ei mam yn Japaneaidd ac mae ei thad yn Sais. Mae Tina wedi treulio llawer o amser yn Japan ac mae hi'n teimlo cysylltiad cryf â'r wlad. Mae Tina yn disgrifio ei hunaniaeth genedlaethol fel Prydeinwraig-Japaneaidd.

Mae Tina yn dewis yr opsiwn "Prydeinwraig".

Mae hi hefyd yn dewis yr opsiwn "Arall" ac yn rhoi "Japaneaidd".

Eich hunaniaeth genedlaethol ddim ar y rhestr?

Os nad yw eich hunaniaeth genedlaethol ar y rhestr, dewiswch "Arall" a rhowch eich ateb yn y lle gwag fel Cernyw/Cernywes, Gwyddel/Gwyddeles, Pwyliad/Pwyles neu Indiad. Gallwch chi roi mwy nag un ateb.

Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r lle gwag i gofnodi hunaniaeth gymunedol neu hunaniaeth ranbarthol.

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, dewiswch yr ateb rydych chi'n credu byddai'r unigolyn yn ei ddewis.