H6. Sut mae aelodau o'r cartref hwn yn perthyn i'w gilydd?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy helpu awdurdodau lleol i ddeall pa fathau o gartrefi sydd yn eich ardal. Gall y wybodaeth helpu'r awdurdodau i ddeall pa wasanaethau sydd eu hangen ar bobl yn eich cymuned. Er enghraifft, efallai fod gan gartrefi o deuluoedd anghenion gwahanol i gartrefi lle mae oedolion sydd ddim yn perthyn i'w gilydd yn byw.

Gallwn ni hefyd ddefnyddio'r wybodaeth i ddeall mwy am y newid mewn patrymau perthnasoedd o fewn cartrefi. Mae hyn wedi bod yn bwysig iawn yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Mae Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a llywodraeth leol yn defnyddio'r wybodaeth yma i ddatblygu tai a llunio polisïau. Mae deall faint o dai sydd eu hangen ar hyn o bryd a sut bydd hyn yn newid yn y dyfodol yn rhan bwysig o'r gwaith polisi hwn. Er mwyn i'r llywodraeth allu deall hyn yn llawn, mae angen i ni allu dangos nifer y "cartrefi cudd". Ystyr cartref cudd yw un teulu yn byw gyda theulu arall.

Mae'n bwysig ein bod ni'n gallu nodi ardaloedd lle mae llawer o bobl o grwpiau penodol yn byw. Er enghraifft, mae'n bosibl y bydd ardal sydd â nifer fawr o gyplau ifanc yn gweld cynnydd yn nifer y plant sy'n cael eu geni. Bydd hyn yn arwain at fwy o alw am wasanaethau iechyd a thai.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1851.

Mae'r cwestiwn yma'n gofyn am berthnasau o fewn y cartref. Rhowch yr enwau yn yr un drefn ag y gwnaethoch chi yn H3.

Dewiswch yr opsiwn sy'n dangos sut mae aelodau o'r cartref yn perthyn i'w gilydd. Os nad yw'r aelodau'n perthyn i'w gilydd, ticiwch y blwch "Ddim yn perthyn".

Perthynas wedi ei chofrestru

Os ydych chi'n briod neu mewn partneriaeth sifil wedi ei chofrestru â rhywun yn y cartref, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis yr opsiwn ar gyfer y berthynas gyfreithiol honno.

Partneriaeth arall

Os oes 2 aelod o'r cartref yma'n rhannu partneriaeth sydd heb ei chofrestru'n gyfreithiol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis "Partner" yn unig.

Plentyn wedi ei fabwysiadu

Os ydych chi'n rhiant i blentyn wedi ei fabwysiadu, dewiswch "Mab neu ferch" wrth ateb ar ei ran.

Dylech chi drin y berthynas rhwng plentyn wedi ei fabwysiadu ac aelodau eraill y cartref yn yr un ffordd.

Plentyn maeth neu riant maeth

Os oes gennych chi blentyn maeth yn aros gyda chi, neu os ydych chi'n rhiant maeth i blentyn yn eich gofal, dewiswch "Ddim yn perthyn".

Os oes gennych chi fwy nag un plentyn maeth, nodwch sut maen nhw'n perthyn i'w gilydd, er enghraifft "Brawd neu chwaer" neu "Ddim yn perthyn".

Llysberthynas

Os ydych chi'n perthyn drwy lysberthynas i rywun yn y cartref, ac nad yw'ch llysberthynas benodol wedi ei rhestru, dewiswch "Perthynas arall".

Perthynas arall

Mae enghreifftiau'n cynnwys modryb, nai, mam-yng-nghyfraith a llysewythr.

Mwy na 5 person yn byw yma?

Yn Holiadur y Cartref (Parhad), byddwn ni'n gofyn sut mae pob aelod o'r cartref yn perthyn i'r person cyntaf rydych chi wedi ei roi ar ffurflen y cartref. Byddwn ni hefyd yn gofyn am rai perthnasoedd eraill.

Mae eich atebion yn gyfrinachol

Dim ond i gynhyrchu ystadegau ac ar gyfer ymchwil ystadegol y byddwn ni'n defnyddio eich atebion. Ni fydd neb yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i werthu unrhyw beth i chi na dod o hyd i chi, a nid yw staff sy'n gwasanaethu'r cyhoedd yn gallu ei gweld.