23. Ydy unrhyw gyflwr neu salwch sydd gennych chi'n lleihau eich gallu i wneud gweithgareddau pob dydd?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi eich awdurdod lleol i ddeall anghenion iechyd y bobl yn eich ardal nawr ac yn y dyfodol. Er enghraifft, mae'n debygol y bydd angen i bobl â chyflyrau meddygol tymor hir gael mwy o gefnogaeth gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Drwy ddeall eu hanghenion, gall eich awdurdod lleol weld sut y bydd pobl yn defnyddio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn y dyfodol. Wedyn, gall wneud cynlluniau i neilltuo adnoddau a darparu'r gwasanaethau cywir i'ch cymuned.

Bydd y wybodaeth yma hefyd yn helpu i ddatblygu a monitro polisïau i wneud yn siŵr bod pawb yn cael eu trin yn deg. Mae'r polisïau yma'n effeithio ar y ffordd mae cyrff cyhoeddus yn darparu gofal iechyd ac yn anelu at leihau anghydraddoldeb iechyd. Maen nhw hefyd yn gweithio tuag at wella iechyd cyffredinol y bobl yn eich ardal chi a gweddill Cymru a Lloegr.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1991.

Mae'r cwestiwn yma'n gofyn am unrhyw gyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol roeddech chi wedi ei roi yn y cwestiwn diwethaf.

Beth yw ystyr "gweithgareddau pob dydd"?

Mae gweithgareddau pob dydd yn cynnwys bwyta, ymolchi, cerdded a siopa.

Pethau sy'n gallu effeithio ar eich ateb

Dylech chi feddwl am faint yr effaith ar eich gweithgareddau pob dydd. Rhowch unrhyw effaith y mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi ei chael ar eich cyflwr neu salwch sy'n effeithio ar eich gallu i wneud gweithgareddau pob dydd.

Dylech chi feddwl a yw'r cyflwr yn dal i effeithio arnoch chi wrth gael unrhyw driniaeth neu feddyginiaeth, neu wrth ddefnyddio unrhyw ddyfeisiau ar gyfer eich cyflwr neu salwch. Er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio teclyn clywed ac nad yw'n effeithio ar eich gweithgareddau pob dydd, dewiswch "Ddim o gwbl".

Dewiswch "Ydy, yn fawr" os ydych chi'n dibynnu ar help gan eraill, fel teulu, ffrindiau, neu wasanaethau cymorth yn y cartref, i wneud eich gweithgareddau pob dydd.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, dewiswch yr ateb rydych chi'n credu y byddai'r unigolyn yn ei ddewis.