6. Ydych chi'n aros mewn cyfeiriad arall am fwy na 30 diwrnod y flwyddyn?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn ein helpu ni i wneud yn siŵr ein bod ni'n cyfrif pob eiddo lle mae pobl yn byw. Bydd y wybodaeth hefyd yn ein helpu ni i ddeall newidiadau yn y boblogaeth yn eich ardal.

Bydd awdurdodau lleol yn defnyddio'r wybodaeth yma i gynllunio gwasanaethau a chreu polisïau. Er enghraifft, gall ble rydych chi'n aros yn ystod yr wythnos effeithio ar batrymau teithio i'r gwaith.

Bydd hefyd yn helpu i egluro'r gwahaniaethau rhwng nifer y cartrefi sy'n cael eu cyfrif yn y cyfrifiad a'r nifer sydd i'w gweld mewn mannau eraill, fel yn y gofrestr etholiadol.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 2011.

Sut i benderfynu yw'r amser yn fwy na 30 diwrnod mewn blwyddyn?

Ar gyfer y cwestiwn yma, blwyddyn yw unrhyw gyfnod o 12 mis sy'n cynnwys dydd Sul 21 Mawrth 2021. Does dim angen i chi fod yn aros yn yr eiddo ar 21 Mawrth.

Does dim rhaid i'r diwrnodau y byddwch chi'n aros yn y cyfeiriad arall fod un ar ôl y llall. Gallan nhw fod unrhyw bryd yn ystod y 12 mis. Ond, dylai fod yn bosibl aros yn y cyfeiriad ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Enghraifft o 30 diwrnod trwy gydol y flwyddyn

Os gwnaethoch chi aros yn y cyfeiriad arall am ddiwrnod ym mis Medi 2020, 10 diwrnod ym mis Tachwedd a'ch bod chi'n bwriadu aros am 20 diwrnod ym mis Awst 2021, dylech chi ateb "Ydw". Y rheswm am hyn yw y byddwch chi wedi treulio cyfanswm o 31 diwrnod yn y cyfeiriad arall (mwy na 30 diwrnod).

Important information:

Sut i ateb os yw pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio arnoch chi

Os ydych chi fel arfer yn aros mewn cyfeiriad arall am fwy na 30 diwrnod y flwyddyn, fel tŷ gwyliau neu gyfeiriad yn ystod y tymor, ond heb allu gwneud hynny eleni oherwydd pandemig y coronafeirws, dewiswch "Ydw".

Os gwnaethoch chi aros mewn cyfeiriad arall am fwy na 30 diwrnod yn y flwyddyn ddiwethaf oherwydd pandemig y coronafeirws, ond nid ydych chi'n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol, dewiswch "Nac ydw".

Beth yw ystyr "cyfeiriad arall"?

Ystyr "cyfeiriad arall" yw cyfeiriad lle rydych chi'n aros dros nos, ac sy'n wahanol i'r un sydd ar ddechrau'r ffurflen.

Gallai fod yn gyfeiriad rhiant arall, gwarcheidwad neu bartner. Neu, gallai fod yn gyfeiriad gwaith, yn un o ganolfannau'r lluoedd arfog, yn gartref gwyliau neu'n gyfeiriad yn ystod y tymor.

Er mwyn dewis "Ydw", rhaid ei bod yn bosibl i chi aros yn y cyfeiriad ddydd Sul 21 Mawrth 2021 neu ar ôl hynny, os hoffech chi. Er enghraifft, os ydych chi newydd werthu eich cartref gwyliau, byddech chi'n dewis "Nac ydw".

Aros mewn gwesty neu mewn gwesty gwely a brecwast

Rhowch westy neu westy gwely a brecwast dim ond os ydych chi'n aros yn yr un lle am fwy na 30 diwrnod y flwyddyn. Does dim rhaid i chi aros yn yr un ystafell bob tro y byddwch chi'n aros.

Aros mewn 2 gyfeiriad neu fwy

Os ydych chi'n byw mewn 2 gyfeiriad neu fwy, heb gynnwys eich cyfeiriad cartref, am fwy na 30 diwrnod yr un mewn blwyddyn, rhowch y cyfeiriad arall lle rydych chi'n treulio'r rhan fwyaf o amser.

Os ydych chi'n treulio'r un faint o amser mewn 2 gyfeiriad arall neu fwy, rhowch ble wnaethoch chi aros ddiwethaf.

Myfyrwyr a phlant sy'n aros i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor

Os ydych chi'n ateb yng nghartref y teulu ar ran myfyrwyr a phlant sy'n aros i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, dewiswch "Ydw" a rhowch eu cyfeiriad yn ystod y tymor.

Os ydych chi'n fyfyriwr sydd i ffwrdd o'r cartref ac yn ateb drosoch chi ei hun, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis "Ydw" a rhowch eich cyfeiriad cartref.

Aelodau o'r cartref sy'n gweithio i ffwrdd o'r cartref

Rhowch gyfeiriad aelodau o'r cartref os ydyn nhw'n gweithio i ffwrdd am fwy na 30 diwrnod dros y flwyddyn.

Ar gyfer staff milwrol y lluoedd arfog, os ydych chi'n ateb "Ydw", rhowch y cod post llawn yn unig. Peidiwch â rhoi'r cyfeiriad cyfan.

Does dim angen i chi roi staff sy'n gwasanaethu dramor ar y ffurflen. Os ydyn nhw'n gwasanaethu ar y môr, neu os nad ydych chi'n gwybod ydyn nhw wedi eu lleoli dramor, rhowch god post eu porthladd cartref neu eu canolfan filwrol yn y Deyrnas Unedig.

Rhoi cyfeiriad ar y ffurflen

Os nad oes digon o le i roi'r cyfeiriad llawn, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag.

Ysgrifennwch o fewn y blychau ac ysgrifennwch un llythyren ym mhob blwch.

Os nad ydych chi'n cofio'r cyfeiriad llawn yn y Deyrnas Unedig

Rhowch gymaint ag y gallwch chi ei gofio, er enghraifft, enw'r stryd, enw'r dref neu'r cod post.

Beth yw'r Deyrnas Unedig?

Teitl llawn y wlad yw Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon.

Mae Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

Nid yw Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw yn rhan o'r Deyrnas Unedig.