47. Yn eich prif swydd, sawl awr yr wythnos ydych chi'n gweithio fel arfer?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy nodi faint o amser mae pobl yn eich ardal leol yn ei dreulio'n gweithio bob wythnos. Bydd eich awdurdod lleol hefyd yn defnyddio'r wybodaeth yma i dargedu adnoddau a nodi'r cyflenwad llafur posibl.

Bydd y wybodaeth yma'n helpu'ch cymuned drwy roi dealltwriaeth, ar lefel leol, o batrymau ac amseroedd teithio tebygol. Gall y patrymau a'r amseroedd yma helpu i nodi'r angen am drafnidiaeth gyhoeddus.

Bydd eich ateb yn dangos a yw pobl yn eich ardal yn cael eu cyflogi'n amser llawn neu'n rhan-amser. Bydd yn helpu i fesur pa mor effeithiol yw prosiectau a pholisïau wrth wella'r economi.

Gall y wybodaeth yma gael ei defnyddio i ddadansoddi'r gweithlu yn ôl galwedigaeth a'r oriau sy'n cael eu gweithio. Gall ddangos a yw pobl â llai o sgiliau yn fwy tebygol o weithio oriau hirach, am gyflogau is, na phobl â mwy o sgiliau. Bydd hyn yn helpu i ddeall ansawdd bywyd ar draws gweithluoedd lleol.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1961.

Atebwch am eich prif swydd yn unig.

Dewiswch un opsiwn sy'n disgrifio orau eich oriau gweithio mewn un wythnos. Cofiwch gynnwys yr holl oriau ychwanegol rydych chi'n eu gweithio am dâl neu heb dâl yn ystod yr wythnos.

Peidiwch â chyfrif gwyliau heb dâl.

Important information:

Sut i ateb os yw pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio arnoch chi

Os ydych chi'n gyflogedig neu'n hunangyflogedig ar hyn o bryd a bod pandemig y coronafeirws wedi newid yr oriau rydych chi'n gweithio, dewiswch yr ateb sy'n disgrifio eich amgylchiadau presennol orau.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, atebwch am yr oriau roeddech chi'n gweithio cyn i chi fynd i ffwrdd o'r gwaith.

Gweithio oriau gwahanol bob wythnos

Rhowch yr oriau wythnosol ar gyfartaledd rydych chi wedi gweithio dros y 4 wythnos o ddydd Llun 22 Chwefror i Ddiwrnod y Cyfrifiad, sef dydd Sul 21 Mawrth 2021.

Sut i gyfrif eich oriau wythnosol ar gyfartaledd

Cyfrifwch yr oriau rydych chi'n cael eich talu i weithio, gan gynnwys unrhyw waith ychwanegol heb dâl, o ddydd Llun 22 Chwefror i ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Rhannwch y rhif yna â 4. Am funudau rhwng 0 a 29, talgrynnwch i lawr i'r awr agosaf. Am funudau rhwng 30 a 59, talgrynnwch i fyny i'r awr agosaf.

Er enghraifft, roedd Carlos wedi gweithio:

  • 32 awr yn wythnos 1
  • 0 awr yn wythnos 2
  • 19 awr yn wythnos 3
  • 8 awr yn wythnos 4

Roedd Carlos wedi gweithio cyfanswm o 59 awr yn ystod y 4 wythnos.

Mae e'n rhannu 59 â 4, sef 14.75. Mae hyn yn golygu mai 14 awr a 45 munud fydd ei oriau wythnosol ar gyfartaledd.

Mae e'n talgrynnu'r cyfanswm yma i fyny i'r awr agosaf, gan roi cyfanswm terfynol o 15 awr yr wythnos, ac mae e'n dewis y categori "0 i 15".

I ffwrdd o'r gwaith dros dro

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith dros dro, er enghraifft ar gyfnod mamolaeth neu dadolaeth, atebwch am yr oriau roeddech chi'n gweithio cyn bod i ffwrdd o'r gwaith.

Ar alwad neu ar shifft cwsg

Os yw eich gwaith yn cynnwys bod ar alwad neu gysgu dros nos yn eich gweithle, dim ond yr oriau roeddech chi'n effro ac yn gweithio y bydd angen i chi eu rhoi.

Er enghraifft, os oeddech chi ar alwad ac wedi cael eich galw allan i weithio am 2 awr, cyfrifwch y 2 awr yna yn unig.

Neu os ydych chi ar shifft cwsg a bod gofyn i chi fod yn effro i weithio am 4 awr, rhowch yr amser yna yn unig.

Os yw eich swydd yn gofyn i chi fod yn effro ac yn gweithio am amser penodol, er enghraifft, fel swyddog diogelwch neu nyrs, dylech chi gynnyws yr holl oriau y gwnaethoch chi weithio yr wythnos yna.

Beth yw ystyr "prif swydd"?

Efallai fod eich amgylchiadau wedi newid yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Atebwch am eich prif swydd bresennol os oes un gennych chi.

Os nad oes gennych chi swydd ar hyn o bryd, atebwch am y swydd ddiweddaraf oedd gennych chi.

Os ydych chi i ffwrdd o'r gwaith oherwydd eich bod chi ar ffyrlo, dan gwarantin neu'n hunanynysu, dylech chi ystyried yr oriau roeddech chi'n gweithio cyn bod i ffwrdd o'r gwaith.

Mwy nag un swydd

Os oes gennych chi fwy nag un swydd ar yr un pryd:

  • atebwch am y swydd lle rydych chi'n gweithio'r mwyaf o oriau fel arfer
  • rhowch y swydd sydd â'r cyflog uchaf, os ydych chi'n gweithio yr un nifer o oriau
  • dewiswch yr un wnaethoch chi'n fwyaf diweddar, os oes gan eich swyddi'r un oriau a chyflog

Newid swydd

Os ydych chi yn y broses o newid swydd, atebwch am eich prif swydd ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Dylech chi ateb am eich swydd newydd dim ond os ydych chi eisoes wedi gadael eich swydd flaenorol.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.