Help gyda'r cwestiynau ar-lein

Important information:

Os ydych chi'n llenwi cwestiynau'r cyfrifiad ar bapur, gweler help y cyfrifiad ar bapur yma.

Eich cyfeiriad a'r bobl sy'n byw yma

 1. Pwy sy'n byw yma?
 2. Oes unrhyw ymwelwyr yn aros dros nos ar 21 Mawrth 2021 yn y cyfeiriad yma?
 3. Y berthynas rhwng aelodau'r cartref
 4. Ydych chi'n aros mewn cyfeiriad arall am fwy na 30 diwrnod y flwyddyn?
 5. Flwyddyn yn ôl, beth oedd eich cyfeiriad arferol?

Y cartref

 1. Pa fath o gartref yw eich cyfeiriad?
 2. Ydy pob ystafell yn y cartref, gan gynnwys y gegin, yr ystafell ymolchi a'r toiled, y tu ôl i ddrws sydd ddim ond yn cael ei ddefnyddio gan aelodau o'r cartref hwn?
 3. Sawl ystafell wely sydd at ddefnydd aelodau'r cartref hwn yn unig?
 4. Pa fath o wres canolog sydd yn y cartref yma?
 5. Oes aelod neu aelodau o'ch cartref yn berchen ar y cartref hwn neu'n ei rentu?
 6. Pwy yw eich landlord?
 7. Sawl car neu fan sy'n eiddo i aelodau o'ch cartref, neu sydd ar gael i'w defnyddio ganddynt?

Enw, rhyw, dyddiad geni a statws priodasol

 1. Beth yw eich enw?
 2. Beth yw eich dyddiad geni?
 3. Beth yw eich rhyw?
 4. Yn gyfreithiol, beth yw eich statws priodasol neu statws eich partneriaeth sifil gofrestredig ar 21 Mawrth 2021?

Cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd

 1. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio orau eich cyfeiriadedd rhywiol?
 2. A yw'r rhywedd rydych chi'n uniaethu ag ef yr un peth â'ch rhyw a gofrestrwyd pan gawsoch chi eich geni?

Gwlad geni, pasbortau a heb eu geni yn y Deyrnas Unedig

 1. Ym mha wlad y cawsoch chi eich geni?
 2. Pa basbortau sydd gennych chi?
 3. Pryd ddaethoch chi i fyw yn y Deyrnas Unedig ddiwethaf?
 4. Gan gynnwys yr amser rydych chi wedi'i dreulio yma'n barod, am faint ydych chi'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig?

Hunaniaeth genedlaethol a grŵp ethnig

 1. Sut fyddech chi'n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol?
 2. Beth yw eich grŵp ethnig?

Iaith a chrefydd

 1. Beth yw eich prif iaith? (Os ydych chi'n byw yn Lloegr)
 2. Beth yw eich prif iaith? (Os ydych chi'n byw yng Nghymru)
 3. Pa mor dda ydych chi'n gallu siarad Saesneg?
 4. Ydych chi'n gallu deall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?
 5. Beth yw eich crefydd?

Iechyd a gofal

 1. Sut mae eich iechyd yn gyffredinol?
 2. Oes gennych chi gyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol sydd wedi para neu sy’n debygol o bara 12 mis neu fwy?
 3. Ydy unrhyw gyflwr neu salwch sydd gennych chi'n lleihau eich gallu i wneud gweithgareddau pob dydd?
 4. Ydych chi'n gofalu am unrhyw un, neu'n cynnig unrhyw help neu gefnogaeth i unrhyw un, oherwydd cyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol hir dymor, neu broblemau sy'n gysylltiedig â henaint?

Cymwysterau ac addysg amser llawn

 1. Ydych chi'n blentyn ysgol neu'n fyfyriwr mewn addysg amser llawn?
 2. Yn ystod y tymor, ble ydych chi’n byw fel arfer?
 3. Ydych chi wedi cwblhau prentisiaeth?
 4. Oes gennych chi gymhwyster ar lefel gradd neu uwch?
 5. Oes gennych chi NVQ neu gymhwyster cyfatebol?
 6. Oes gennych chi Lefel AS (Safon UG), Lefel A (Safon Uwch) neu gymhwyster cyfatebol?
 7. Oes gennych chi gymhwyster TGAU neu gymhwyster cyfatebol?
 8. Oes gennych chi unrhyw gymwysterau eraill?

Prif swydd a'r Lluoedd Arfog

 1. Yn ystod y 7 diwrnod diwethaf, oeddech chi’n gwneud unrhyw un o'r canlynol?
 2. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio'r hyn roeddech chi'n ei wneud yn ystod y 7 diwrnod diwethaf?
 3. Yn ystod y 4 wythnos diwethaf, oeddech chi wrthi'n chwilio am unrhyw fath o waith am dâl?
 4. Yn ystod y 7 diwrnod diwethaf, oeddech chi'n aros i ddechrau swydd roeddech chi eisoes wedi'i derbyn?
 5. Ydych chi ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf?
 6. Ydych chi erioed wedi gwneud unrhyw waith am dâl?
 7. Yn eich prif swydd, beth yw (oedd) eich statws cyflogaeth?
 8. Beth yw (oedd) enw'r sefydliad neu'r busnes rydych (roeddech) chi'n gweithio iddo?
 9. Beth yw (oedd) teitl llawn eich swydd?
 10. Beth ydych (oeddech) chi'n ei wneud yn eich prif swydd?
 11. Beth yw (oedd) prif weithgarwch eich sefydliad, busnes neu'ch gwaith ar eich liwt eich hun?
 12. Ydych (oeddech) chi'n goruchwylio neu'n cadw golwg ar waith gweithwyr eraill o ddydd i ddydd?
 13. Yn eich prif swydd, sawl awr yr wythnos ydych chi'n gweithio fel arfer?
 14. Sut ydych chi'n teithio i'r gwaith fel arfer?
 15. Ble ydych chi'n gweithio'n bennaf?
 16. Beth yw cyfeiriad eich gweithle neu eich depo?
 17. Ydych chi wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol (er enghraifft, y fyddin)?

Ymwelwyr

 1. Beth yw enw'r ymwelydd sy'n aros dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021 yn y cyfeiriad hwn?
 2. Beth yw dyddiad geni'r ymwelydd hwn?
 3. Beth yw rhyw’r ymwelydd hwn?
 4. Beth yw cyfeiriad arferol yr ymwelydd hwn yn y DU?