Ni sy'n cyfrif

Dechreuwch eich gwaddol

Dylai pob myfyriwr gwblhau'r cyfrifiad ar gyfer ei lety yn ystod y tymor

I ddechrau'r cyfrifiad ar lein, bydd angen eich cod mynediad 16 nod arnoch chi

Dechrau'r cyfrifiad

Angen cod mynediad newydd?

Gallwch chi ofyn am god mynediad newydd ar gyfer eich llety yn ystod y tymor os nad ydych chi'n byw yno ar hyn o bryd.

Warning:

Rhaid i chi gwblhau'r cyfrifiad yn ôl y gyfraith neu gallech gael dirwy o hyd at £1,000

Cwblhewch y cyfrifiad ar gyfer eich llety yn ystod y tymor

Ble bynnag rydych chi'n aros ar hyn o bryd, o neuadd breswyl i'ch hen ystafell wely gartref, dylech chi lenwi holiadur y cyfrifiad ar gyfer eich llety yn ystod y tymor.

Os byddwch chi'n dychwelyd i gyfeiriad cartref parhaol yn ystod y gwyliau, dylech chi hefyd gael eich cynnwys ar holiadur y cyfrifiad ar gyfer y cartref hwnnw.

Warning:

Efallai eich bod chi'n aros gartref dros dro oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Dylech chi gwblhau'r cyfrifiad ar gyfer eich llety yn ystod y tymor o hyd.

Os na fyddwch chi'n dychwelyd i'ch llety yn ystod y tymor, dim ond ar holiadur y cyfrifiad ar gyfer eich cyfeiriad cartref parhaol y bydd angen i chi gael eich cynnwys.

Pam y dylai myfyrwyr gymryd rhan yn y cyfrifiad

Arolwg sy'n digwydd bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Bydd y wybodaeth y byddwch chi'n ei rhoi yn y cyfrifiad yn gwneud yn siŵr bod eich cymuned myfyrwyr yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arni. Mae hyn yn cynnwys pethau fel cysylltiadau bysiau ar gampysau prifysgolion a llwybrau beicio, swyddi a hyfforddiant.

Dim ond at ddibenion ystadegol y caiff eich atebion yn y cyfrifiad eu defnyddio, ac ni all y llywodraeth ddefnyddio gwybodaeth bersonol o'r cyfrifiad.

Rhaid i chi gwblhau’r cyfrifiad yn ôl y gyfraith neu gallech gael dirwy o hyd at £1,000.

Mwy o wybodaeth am y cyfrifiad

Sut i ddechrau eich cyfrifiad

Gwnaethom anfon llythyr â chod mynediad i'ch llety yn ystod y tymor. Bydd y cod yn eich galluogi chi i gwblhau'r cyfrifiad ar lein.

Os nad ydych chi'n aros yno ar hyn o bryd, gallwch chi ofyn am god mynediad newydd ar gyfer eich llety yn ystod y tymor, a gallwn ei anfon atoch chi drwy neges destun.

Myfyrwyr sy'n byw gartref neu yn rhywle arall o ganlyniad i'r pandemig

Efallai nad ydych chi'n aros yn eich llety yn ystod y tymor oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Dylech chi gwblhau'r cyfrifiad ar gyfer eich llety yn ystod y tymor o hyd, yn ogystal â chael eich cynnwys ar holiadur y cyfrifiad ar gyfer eich cyfeiriad cartref presennol.

Gallwch chi ofyn am god mynediad newydd ar gyfer eich llety yn ystod y tymor, a gallwn ni ei anfon atoch chi drwy neges destun.

  Myfyrwyr sy'n byw gartref yn barhaol yn ystod y tymor heb lety yn ystod y tymor

  Bydd angen i chi gael eich cynnwys ar holiadur y cartref ar gyfer eich cyfeiriad cartref os ydych chi'n byw yno'n barhaol tra byddwch chi yn y brifysgol.

  Os bydd angen i chi ateb ar wahân i'r bobl rydych chi'n byw gyda nhw, gallwch chi gwblhau eich cyfrifiad eich hun.

   Myfyrwyr sy'n byw mewn tŷ neu fflat a rennir

   Eich cyfrifoldeb chi ar y cyd yw cwblhau'r cyfrifiad ar gyfer eich cartref, ac nid cyfrifoldeb eich landlord.

   Bydd angen i un person gymryd cyfrifoldeb am ateb y cwestiynau am y cartref a'r bobl sy'n byw yno. Wedyn, gallwch chi rannu cod mynediad y cartref er mwyn i bob person allu ateb eu cwestiynau i unigolion eu hunain.

   Os bydd angen i chi ateb ar wahân i'r bobl rydych chi'n byw gyda nhw, gallwch chi gwblhau eich cyfrifiad eich hun.

    Myfyrwyr sy'n byw mewn neuaddau preswyl

    Gwnaethom anfon llythyr atoch chi yn eich neuadd breswyl a oedd yn cynnwys cod mynediad unigol er mwyn i chi gwblhau'r cyfrifiad.

    Os nad ydych chi'n aros yno ar hyn o bryd, dylech chi gwblhau'r cyfrifiad ar gyfer eich cyfeiriad yn y neuadd breswyl o hyd. Gallwch chi ofyn am god mynediad newydd ar gyfer eich llety yn ystod y tymor, a gallwn ni ei anfon atoch chi drwy neges destun.

    I ofyn am god mynediad newydd, rhowch y cod post ar gyfer eich neuadd breswyl. Yna gallwch chi ddewis eich ystafell neu gyfeiriad uned o’r rhestr.

    Os nad yw gyfeiriad eich uned wedi’i restru, dewiswch gyfeiriad y brif neuadd i gael cod mynediad.

    Os nad yw hyn yn bosibl, gallwch chi gysylltu â’r ganolfan gyswllt a bydd cynghorydd yn gallu eich helpu chi.

     Myfyrwyr rhyngwladol

     Dylech chi gwblhau'r cyfrifiad ar gyfer eich llety yn ystod y tymor yng Nghymru neu Loegr:

     • os nad ydych chi'n aros yno ar hyn o bryd, ond aethoch chi i'r brifysgol yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21 ac mae gennych chi gytundeb ffurfiol i aros yn eich llety yn ystod y tymor
     • os ydych chi'n aros yno nawr ac wedi aros, neu'n bwriadu aros, yn y Deyrnas Unedig am lai na 3 mis

     Os nad ydych chi'n aros yno ar hyn o bryd, dylech chi gwblhau'r cyfrifiad ar gyfer eich llety yn ystod y tymor o hyd. Gallwch chi ofyn am god mynediad newydd ar gyfer eich llety yn ystod y tymor, a gallwn ni ei anfon atoch chi drwy neges destun.

     Gallwch chi ddarllen cyfieithiadau o wybodaeth am y cyfrifiad mewn ieithoedd gwahanol.

     Os bydd angen i chi siarad â ni mewn iaith arall, ffoniwch ein llinell gymorth iaith am ddim ar 0800 587 2021.

      Mae mwy o ganllawiau ar gael er mwyn helpu myfyrwyr i gwblhau'r cyfrifiad.

      Yn barod i ddechrau'ch cyfrifiad ar lein?

      Dechrau'r cyfrifiad

      Cysylltu â ni

      Os bydd angen rhagor o help arnoch chi gyda'ch cyfrifiad, cysylltwch â ni.