Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg : Adnoddau penigamp i ysgolion ar y cyfrifiad bellach yn fyw

Mae amrywiaeth o adnoddau addysgu difyr a diddorol bellach yn fyw fel rhan o ymgyrch benigamp Gadewch i ni Gyfrif! eleni ar gyfer ysgolion cynradd.

Ynghyd â'r ganolfan adnoddau addysg, iChild, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) unwaith eto wedi creu cynnwys a fydd yn dod â data'r cyfrifiad yn fyw yn yr ystafell ddosbarth.

Ers i'r rhaglen lansio ym mis Ionawr eleni, mae dros 1,200 o ysgolion ledled Cymru a Lloegr eisoes wedi cofrestru, a disgwylir i fwy na 250,000 o blant gymryd rhan.

I gael gafael ar yr adnoddau newydd ar unwaith, gall ysgolion gofrestru ar gyfer rhaglen eleni yn  (opens in a new tab)  https://letscount.ichild.co.uk/?l=cy-GB (opens in a new tab) 

Mae'r adnoddau yn cynnwys pum gwers newydd hawdd eu defnyddio sy'n mynd â phlant ar daith o gasglu'r data i ddadansoddi a chyhoeddi'r canfyddiadau.

Mae pob gwers ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac yn addas ar gyfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth ac o bell. Bydd hefyd wers fideo ar gyfer ysgolion sy'n cymryd rhan wedi'i chyflwyno gan arbenigwyr SYG.

Dywedodd Pete Benton, y Dirprwy Ystadegydd Gwladol ar gyfer Iechyd, Poblogaeth a Dulliau yn SYG: “Wrth i ni ddisgwyl canlyniadau Cyfrifiad 2021 yr haf hwn, pa well amser i ysbrydoli ein to ifanc am y cyfrifiad ac ystadegau? Mae'n wych gweld cynifer o ysgolion yn cofrestru ar gyfer ein rhaglen addysgol boblogaidd, Gadewch i ni Gyfrif!. Drwy'r adnoddau gwych hyn, bydd disgyblion yn meithrin dealltwriaeth o bwysigrwydd y cyfrifiad a sut rydym yn troi'r wybodaeth a gasglwn yn ystadegau a fydd yn eu helpu nhw, eu hysgol a'u hardal leol.”

Dywedodd Phil Bird, Prif Swyddog Gweithredol Family & Education/iChild: “Rydym wrth ein bodd i lansio'r gwersi newydd hyn gyda SYG ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif! 2022. Mae'r adnoddau am ddim yn defnyddio Cyfrifiad 2021, sef digwyddiad pwysig go iawn, fel sbardun a gellir eu gwneud yn berthnasol i ardal leol ysgol. Gall plant ddysgu am bwysigrwydd y cyfrifiad a sut mae'n cefnogi gwasanaethau lleol.

Mae'r rhaglen yn cefnogi rhifedd, hanes, daearyddiaeth a sgiliau ysgrifennu, ac mae'n dilyn y 14 o wersi a ddatblygwyd ar gyfer Gadewch i ni Gyfrif! 2021, sydd ar gael o hyd. Mae dros 1,200 o ysgolion eisoes yn cymryd rhan ac rydym am annog ysgolion cynradd eraill i gofrestru heddiw!”

Ysgol Gynradd Eglwys Loegr St Alban yn Havant (Hampshire) oedd yr enillydd cyffredinol yng nghystadleuaeth i ysgolion Gadewch i ni Gyfrif! y llynedd. Dywedodd y Dirprwy Bennaeth, Sharon James: “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan yn Gadewch i ni Gyfrif! eto eleni, yn y cyfnod cyn cyhoeddi'r boblogaeth. Gwnaethom gymryd rhan yng ngweithgareddau Gadewch i ni Gyfrif! y llynedd ar gyfer y cyfrifiad a wnaeth atgoffa ein hysgol, ni waeth pa mor fach yw'r niferoedd, y gall ac y dylai pob ‘UN’ wneud gwahaniaeth. Dangosodd i ni fod gan ein gweithredoedd unigol, gyda'i gilydd, y pŵer i effeithio ar fywydau pobl eraill mewn ffordd gadarnhaol. Gwnaeth ein hysbrydoli i barhau i sicrhau bod data yn gwneud gwahaniaeth!”

Gwnaeth Ysgol Gynradd Gatholig St Giles yn Stoke-on-Trent hefyd gymryd rhan yn Gadewch i ni Gyfrif! 2021. Dywedodd Kate Haines, Arweinydd Mathemateg: “Roedd broses y cyfrifiad yn ddiddorol iawn i'r plant y llynedd. Roeddent yn hoff iawn o'r syniad y gallai mathemateg a data'r cyfrifiad gael effaith wirioneddol ar eu hardal leol a'u bywydau pob dydd. Gwnaethant fwynhau defnyddio'r adnoddau gwersi a ddarparwyd ac roedd y cathod cyfrif yn boblogaidd iawn gyda phob grŵp blwyddyn! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan eto eleni.”

Ochr yn ochr â'r gwersi, anogir ysgolion i gynnal eu diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! eu hunain yn ystod y cyfnod cyn cyhoeddi canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021, lle y gall plant gyfrif pethau a chasglu data ar unrhyw achos neu bwnc sy'n bwysig iddyn nhw neu eu hysgol. Roedd Cyfrifiad 2021 yn llwyddiant enfawr gyda 97% o gartrefi ledled Cymru a Lloegr yn cymryd rhan.

Cofrestrwch yma:  (opens in a new tab)  https://letscount.ichild.co.uk/?l=cy-GB (opens in a new tab) 

Nodiadau i olygyddion

  • Mae rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei hachredu gan Mathematics in Education and Industry, y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysgu Saesneg a'r Gymdeithas Ddaearyddol a chafodd ei henwi'n Rhaglen Addysg STEM y Flwyddyn yn 2021. Mathemateg ac ystadegau sydd wrth wraidd y rhaglen, ac mae'n darparu cynlluniau gwersi hyblyg a gweithgareddau sy'n ennyn diddordeb disgyblion er mwyn iddynt ddysgu sut y gallant ddefnyddio ystadegau mewn llawer o bynciau.
  • I gael gwybodaeth am Gyfrifiad 2021 ewch i www.cyfrifiad.gov.uk (opens in a new tab)  neu dilynwch @cyfrifiad2021 (opens in a new tab)