Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Sefydliad Datblygu Kashmiraidd

Gweithiodd y Sefydliad Datblygu Kashmiraidd gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i annog rhagor o bobl Kashmiraidd i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.

Roeddem am sicrhau mai Cyfrifiad 2021 oedd y cyfrifiad mwyaf cynhwysol eto. Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, buom yn gweithio gyda chynrychiolwyr o sefydliadau o bob rhan o Gymru a Lloegr. Roedd partneriaethau fel y rhain yn bwysig i godi ymwybyddiaeth o'r cyfrifiad.

Un o'r sefydliadau hyn oedd y Sefydliad Datblygu Kashmiraidd. Nod y sefydliad hwn yw cefnogi aelodau o'r gymuned Kashmiraidd sy'n byw ac yn gweithio yn y Deyrnas Unedig.

Ymgyrch Hunaniaeth Kashmiriaidd Prydeinig

Cydlynodd Sardar Aftab Khan o'r Sefydliad yr Ymgyrch Hunaniaeth Kashmiraidd Prydeinig er mwyn annog pobl Kashmiraidd i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021. Dywedodd wrthym pam oedd yr ymgyrch hon mor bwysig.

“Mae data'r cyfrifiad yn ffynhonnell wybodaeth hanfodol i Lywodraeth Prydain a chynghorau lleol glustnodi cyllidebau ac adnoddau i feysydd gwahanol yn seiliedig ar y gyfran o'r boblogaeth. Bydd cynghorau lleol yn edrych ar ddata o 2011 a 2021 ac yn gweld sut maent wedi newid. Byddant yn defnyddio'r wybodaeth hon i gynllunio a darparu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion ein cymuned. Er mwyn cynllunio ymlaen llaw, mae angen i chi wybod faint o bobl sydd yn eich cymuned a beth yw eu hanghenion. Mae'n anodd dadlau o blaid cael rhagor o wasanaethau os ydych chi ar goll o'r data. A dyna yw'r her fwyaf i'r Gymuned Kashmiraidd.”

Pwysigrwydd y cyfrifiad i gymunedau lleol

Mae'r cyfrifiad yn darparu gwybodaeth hanfodol y gall llunwyr polisïau, busnesau, elusennau a sefydliadau llywodraeth leol eu defnyddio i helpu i gynllunio gwasanaethau sydd o bwys i bawb. Mae cael data cywir o'r cyfrifiad yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau iechyd, canolfannau iaith a gofal cymdeithasol i oedolion. Mae hefyd yn ychwanegu at ddealltwriaeth o gyflawniadau addysgol o'r ysgol gynradd hyd at lefel TGAU.

“Ni fyddwch chi'n gwybod pwy yw eich cwsmeriaid os na chaiff y pethau hynny eu nodi,” meddai cydweithiwr Aftab, Adeel Khan. “Unwaith y bydd prosiectau yn dechrau, caiff ymgyngoriadau cyhoeddus eu cynnal ac, yn sydyn, rydych chi'n darganfod nad yw 100,000 o bobl, sydd â gofynion hollol wahanol, wedi cael eu hystyried. Dyna pam mae anghydraddoldebau i gymunedau fel ein cymuned ni.”

Creu darlun o’r gymuned Kashmiraidd

Mae'r Ymgyrch Hunaniaeth Kashmiraidd Prydeinig bellach yn obeithiol y bydd Cyfrifiad 2021 yn darparu data defnyddiol ac yn rhoi darlun gwell o'r gymuned Kashmiraidd ledled Cymru a Lloegr.

“Gwnaethom hynny yn ystod y pandemig a bu'n rhaid i ni addasu,” meddai Adeel. “O'n profiad ni, nid oedd cyfarfodydd wyneb yn wyneb mewn lleoliadau fel mosgiau, clybiau cinio, digwyddiadau chwaraeon a digwyddiadau diwylliannol yn digwydd. Nid oeddem yn gallu gwneud hynny. Ond gwnaethom ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Yn hytrach na chrwydro o le i le a chwrdd ag ychydig o bobl, roeddem yn gallu targedu pobl a grwpiau, a sicrhau bod ein neges yn cyrraedd y gynulleidfa gywir. Roeddem yn gallu ystyried y sefyllfa mewn ffordd llawer mwy strategol. Roedd yn rhaid i ni gynnal yr ymgyrch mewn ffordd wahanol.”

A gwnaethant eu gorau glas i sicrhau nad oeddent yn colli neb.

“Roedd popeth ar lein oherwydd y pandemig, a gweithiodd hyn i ni,” meddai Adeel. “Ond i'r rhai hynny nad oeddem yn gallu eu cyrraedd, pobl oedrannus nad oeddent mor gyfarwydd â thechnoleg efallai, gwnaethom bethau fel dosbarthu taflenni mewn mosgiau.”

Defnyddio print a chyfryngau digidol

Creodd y Sefydliad wefan ar gyfer yr ymgyrch (yn Saesneg) (opens in a new tab)  a thudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter, Instagram a TikTok. Targedodd yr Ymgyrch bostiadau ar y cyfryngau cymdeithasol a oedd yn cyrraedd degau ar filoedd o bobl yn Lloegr. Un o'r rhain oedd postiad feirol ar TikTok a gyrhaeddodd dros 90,000 o bobl, a oedd yn cynnwys neges gan aelod 92 oed o'r gymuned Kashmiraidd yn Rochdale, Mrs Sarwar Jan.

Creodd y Sefydliad Datblygu Kashmiraidd 136 o gynhyrchion, o daflenni a phostiadau ar y cyfryngau cymdeithasol i adnoddau fideo. Ymddangosodd eu neges ar hysbysebion radio ledled y wlad yn ogystal â thros 30 o hysbysebion teledu.

“Gwnaethom ddefnyddio'r hyn a gawsom gan SYG,” meddai Adeel. “Cafodd yr enw Kashmiraidd ei gynnwys yn y cyfleuster chwilio wrth deipio yn y cyfrifiad ar-lein. Gwnaethom ddefnyddio hynny mewn modd strategol i roi gwybod i bobl y byddai'n haws llenwi'r ffurflen. Roeddech chi'n teipio KAS ac roedd y gwymplen yn eich galluogi i ddewis hunaniaeth Kashmiraidd y ffordd honno. Dyna oedd un o'r pethau mwyaf calonogol i ni.”

Codi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu â chymunedau

Gan weithio gyda'r Ymgyrch Hunaniaeth Kashmiraidd Prydeinig, gwnaethom helpu i gyrraedd mwy o bobl a sicrhau bod yr ymgyrch yn llwyddiannus. Gwnaeth dros 60 o wirfoddolwyr, arweinwyr cymunedol, gweithwyr proffesiynol a rhwydwaith o grwpiau cymunedol lleol gefnogi'r ymgyrch i godi ymwybyddiaeth a chymryd rhan yn y cyfrifiad.

Yn SYG, rydym yn adeiladu ar y gwaith pwysig hwn. Ers i broses gasglu'r cyfrifiad ddod i ben, rydym wedi parhau i gysylltu a meithrin cydberthnasau â chynrychiolwyr o grwpiau a all ymgysylltu llai â data ac ystadegau. Rydym wedi cadw mewn cysylltiad â'r Sefydliad Datblygu Kashmiraidd, gan ymgysylltu â'i gynrychiolwyr ynghylch allbynnau'r cyfrifiad a gwaith arall SYG. Bydd hyn yn golygu y gall pawb ddefnyddio a deall yr ystadegau y gwnaethant helpu i'w creu.