Rhaglen adnoddau addysg y cyfrifiad

Mae'r cyfrifiad yn unigryw a dim ond unwaith bob 10 mlynedd y caiff ei gynnal. Felly, rydym ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i gymryd rhan. Er mwyn cefnogi'r digwyddiad pwysig hwn, rydym yn cynnal rhaglenni addysg gynradd ac uwchradd am ddim.

Bydd y rhaglenni hyn yn helpu i addysgu plant a phobl ifanc am bwysigrwydd y cyfrifiad a'r ffordd y bydd y wybodaeth a gaiff ei chasglu yn helpu i lywio'r gymdeithas rydym yn byw ynddi.

Important information:

I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru eich ysgol i gymryd rhan, ewch i:

Cofrestrwch heddiw er mwyn rhoi amser i chi gynllunio a chynnal eich gweithgareddau erbyn Diwrnod y Cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Rhaglen Adnoddau Addysg Gynradd y Cyfrifiad – Gadewch i ni Gyfrif!

Er mwyn cefnogi Cyfrifiad 2021, rydym ni'n gweithio mewn partneriaeth â'r ganolfan adnoddau addysg, iChild, i ddatblygu rhaglen adnoddau addysg gyffrous am ddim.

Mae'n rhaglen drawsgwricwlaidd – gan ddefnyddio mathemateg yn bennaf – ac mae'n cwmpasu Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar, Cyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2 gydag adnoddau penodol ar gyfer Blwyddyn 6.

Mae rhaglen adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei hachredu gan Mathematics in Education and Industry (MEI), Y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysgu Saesneg (NATE) a'r Gymdeithas Ddaearyddol. Enillodd “Rhaglen Addysgol STEM y flwyddyn” yng ngwobrau STEM Cymru yn 2020 hefyd.

Gall y rhaglen addysg hon sy'n hawdd ei defnyddio helpu i wella sgiliau mathemateg ac ysgrifennu, gan ddefnyddio Cyfrifiad 2021, digwyddiad pwysig mewn bywyd go iawn, fel sbardun. Mae Gadewch i ni Gyfrif! yn darparu adnoddau hyblyg sy'n arbed amser, sy'n helpu ysgolion drwy bandemig y coronafeirws (COVID-19). Mae'r adnoddau hyn yn helpu i ailennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn dysgu, ac yn dathlu'r gymuned leol, fel rhan o'r cwricwlwm adfer.

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth

Gallech ennill gwobrau, gan gynnwys gwerth £1,000 o gyfarpar ar gyfer eich ysgol.

Mae'r gystadleuaeth bellach yn fyw, felly ewch i www.gadewchinigyfrif.org.uk i gymryd rhan.

Ewch ati i lawrlwytho eich adnoddau

Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru eich ysgol, gallwch lawrlwytho eich adnoddau am ddim i'w defnyddio'n syth.

Ewch i www.gadewchinigyfrif.org.uk i gofrestru eich ysgol heddiw.

Rhaglen Addysg Uwchradd y Cyfrifiad

Mae rhaglen ysgolion uwchradd y cyfrifiad yn cymell ac yn ennyn diddordeb pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed. Nod y rhaglen yw grymuso myfyrwyr i ddefnyddio eu lleisiau ac annog eu teuluoedd a'r gymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Gall addysgwyr gael gafael ar gynnwys ysbrydoledig ar gyfer yr ysgol gyfan ac ar gyfer gwersi unigol, sy'n cysylltu â phynciau'r cwricwlwm fel dinasyddiaeth, ABGI, mathemateg a hanes. Mae'r gwersi hyn yn defnyddio tasgau yn y byd go iawn i ystyried sut y gellir defnyddio data i ddylanwadu ar benderfyniadau ym mhob rhan o gymdeithas, gan ddod â'r cyfrifiad yn fyw i bobl ifanc. Yn y rhaglen, bydd myfyrwyr yn archwilio ynys ffuglennol “Ynystadegau”.

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth

Nod ein cystadleuaeth yw datblygu sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc a'u helpu i gyfleu pwysigrwydd y cyfrifiad i'w cyfoedion a'u cymuned.

Mae'r gystadleuaeth bellach ar agor, felly ewch i www.addysgycyfrifiad.org.uk i ddysgu sut i gymryd rhan

Cofrestrwch ar gyfer Rhaglen Addysg Uwchradd y Cyfrifiad

Ewch i www.addysgycyfrifiad.org.uk i gofrestru eich ysgol heddiw.

Cysylltu â ni

Anfonwch e-bost atom, os bydd gennych unrhyw gwestiynau am ein rhaglenni addysg.