Rhaglen adnoddau addysg y cyfrifiad

Mae'r cyfrifiad yn unigryw a dim ond unwaith bob 10 mlynedd y caiff ei gynnal. Felly, rydym am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i gymryd rhan.

Er mwyn cefnogi'r digwyddiad pwysig hwn, byddwn yn cynnal rhaglenni addysg gynradd ac uwchradd am ddim. Bydd y rhain yn helpu i addysgu plant a phobl ifanc am bwysigrwydd y cyfrifiad a'r ffordd y bydd y wybodaeth a gaiff ei chasglu yn helpu i lywio'r gymdeithas rydym yn byw ynddi.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru eich ysgol i gymryd rhan, ewch i:

Rhaglen Adnoddau Addysg Gynradd y Cyfrifiad – Gadewch i ni Gyfrif!

Er mwyn cefnogi Cyfrifiad 2021, rydym ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi llunio partneriaeth â'r ganolfan adnoddau addysg, iChild, i ddatblygu rhaglen adnoddau addysg gyffrous am ddim.

Mae'n rhaglen drawsgwricwlaidd – gan ddefnyddio mathemateg yn bennaf – ac mae'n cwmpasu Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar, Cyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2 gydag adnoddau penodol ar gyfer Blwyddyn 6.

Mae rhaglen adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei hachredu gan Mathematics in Education and Industry (MEI), Y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysgu Saesneg (NATE) a'r Gymdeithas Ddaearyddol.

Gall y rhaglen addysg hon sy'n hawdd ei defnyddio helpu i wella sgiliau mathemateg ac ysgrifennu, gan ddefnyddio Cyfrifiad 2021, digwyddiad pwysig mewn bywyd go iawn, fel sbardun. Mae Gadewch i ni Gyfrif! yn darparu adnoddau hyblyg sy'n arbed amser, a fydd yn helpu ysgolion drwy COVID-19. Bydd yr adnoddau hyn yn helpu i ailennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn dysgu, ac yn dathlu'r gymuned leol, fel rhan o'r cwricwlwm adfer.

Cael gafael ar eich pecyn adnoddau

Gall ysgolion yng Nghymru a Lloegr gofrestru yn www.gadewchinigyfrif.org.uk, a byddant yn cael eu pecynnau adnoddau ym mis Ionawr 2021.

Ewch i www.gadewchinigyfrif.org.uk i gofrestru eich ysgol heddiw.

Rhaglen Addysg Uwchradd y Cyfrifiad

Bydd rhaglen ysgolion uwchradd y cyfrifiad yn cymell ac yn ennyn diddordeb pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed. Nod y rhaglen yw grymuso myfyrwyr i ddefnyddio eu lleisiau ac annog eu teuluoedd a'r gymuned i gwblhau'r cyfrifiad.

Bydd addysgwyr yn gallu cael gafael ar gynnwys ysbrydoledig ar gyfer yr ysgol gyfan ac ar gyfer gwersi unigol, sy'n cysylltu â phynciau'r cwricwlwm fel dinasyddiaeth, ABGI, mathemateg a hanes. Bydd y gwersi hyn yn defnyddio tasgau yn y byd go iawn i ystyried sut y gellir defnyddio data i ddylanwadu ar benderfyniadau ym mhob rhan o gymdeithas, gan ddod â'r cyfrifiad yn fyw i bobl ifanc.

Bydd cystadleuaeth hefyd, a fydd yn anelu at ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc a'u helpu i gyfleu pwysigrwydd y cyfrifiad i'w cyfoedion a'u cymuned.

Cofrestru ar gyfer Rhaglen Addysg Uwchradd y Cyfrifiad

Ewch i addysgycyfrifiad.org.uk i gofrestru eich ysgol heddiw.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y naill raglen neu'r llall, gallwch anfon neges e-bost atom yn census.education@ons.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.