Ynglŷn â'r cyfrifiad : Pam y dylwn i gymryd rhan?

Cael y wybodaeth gywir o'r cyfrifiad

Mae'r cyfrifiad yn ein helpu i ddeall yr hyn sydd ei angen ar ein cymdeithas nawr, a'r hyn mae'n debygol o fod ei angen yn y dyfodol. Mae'r wybodaeth a gaiff ei chasglu ganddo yn helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich ardal. Gallai hyn gynnwys ysgolion, meddygfeydd, gwasanaethau brys neu hyd yn oed grwpiau cymorth lleol.

Mae elusennau hefyd yn defnyddio gwybodaeth y cyfrifiad er mwyn helpu i gael y cyllid sydd ei angen arnynt. Mae busnesau'n ei defnyddio i benderfynu ble i leoli eu hunain, sy'n creu cyfleoedd gwaith.

Dyna pam ei bod yn bwysig i ni wneud pethau'n iawn. Byddwn yn cynnal ymarfer y cyfrifiad fis Hydref yng Nghaerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets er mwyn profi ein prosesau, systemau a gwasanaethau cyn y cyfrifiad yn 2021. Mae'n rhoi cyfle i ni sicrhau bod pethau yn rhedeg yn esmwyth yn 2021 a'n bod ni'n gofyn y cwestiynau iawn, er mwyn cael y wybodaeth iawn i helpu i gynllunio gwasanaethau yn eich ardal.

Gallwch chi ddarllen mwy am y ffordd mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl a Brigâd Dân Llundain yn defnyddio data'r cyfrifiad i gefnogi a diogelu cymunedau.

Gorau arf arfer

Wrth nesáu at 2021, rydym yn gofyn i bobl sy'n byw ym mhedair ardal ymarfer y cyfrifiad lenwi holiadur yr ymarfer.

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n cymryd rhan. Gorau po fwyaf o bobl sy'n ymateb o ran y wybodaeth a fydd gennym i'n helpu i gynllunio ar gyfer Cyfrifiad 2021.

Bydd cyfrifiad llwyddiannus yn 2021 yn helpu i roi'r darlun gorau i ni o anghenion pawb sy'n byw yng Nghymru a Lloegr. Ymatebodd 96% o bobl i'r cyfrifiad diwethaf, gan helpu pob ardal i gael ei chyfran o arian cyhoeddus. Hebddo, byddai'n llawer mwy anodd i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen yn eich ardal chi.