Ynglŷn â'r cyfrifiad : Pam y dylwn i gymryd rhan yn y cyfrifiad?

Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd rhan yn y cyfrifiad. Gall y wybodaeth mae'n ei rhoi gael effaith fawr ar ein bywydau o ddydd i ddydd.

Mae'r cyfrifiad yn hanfodol i bob un ohonom ni

Mae'r cyfrifiad yn ein helpu i ddeall yr hyn sydd ei angen ar ein cymdeithas nawr, a'r hyn mae'n debygol y bydd ei angen arni yn y dyfodol. Mae'r wybodaeth a gaiff ei chasglu ganddo yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â chynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich ardal. Gallai hyn gynnwys ysgolion, meddygfeydd, gwasanaethau brys neu hyd yn oed grwpiau cymorth lleol.

Mae elusennau hefyd yn defnyddio gwybodaeth y cyfrifiad er mwyn helpu i gael y cyllid sydd ei angen arnynt. Mae busnesau'n ei defnyddio i benderfynu ble i leoli eu hunain, sy'n creu cyfleoedd gwaith.

Gallwch chi ddarllen mwy am y ffordd mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl a Brigâd Dân Llundain yn defnyddio data'r cyfrifiad i gefnogi a diogelu cymunedau.

Gallai llwyddiant y cyfrifiad eich helpu chi

Bydd cyfrifiad llwyddiannus yn 2021 yn helpu i roi'r darlun gorau i ni o anghenion pawb sy'n byw yng Nghymru a Lloegr.

Ymatebodd 94% o bobl i'r cyfrifiad diwethaf, gan helpu pob ardal i gael ei chyfran o arian cyhoeddus. Heb y cyfrifiad, byddai'n llawer anoddach darparu'r gwasanaethau sydd eu hangen yn eich ardal chi.