Ynglŷn â'r cyfrifiad : Pam y dylech chi gymryd rhan yn y cyfrifiad

Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd rhan yn y cyfrifiad. Gall y wybodaeth mae'n ei rhoi gael effaith fawr ar ein bywydau pob dydd.

Mae'r cyfrifiad yn hanfodol i bob un ohonom ni

Mae'r cyfrifiad yn ein helpu i ddeall yr hyn sydd ei angen ar ein cymdeithas nawr, a'r hyn mae'n debygol o fod ei angen yn y dyfodol. Mae'r wybodaeth mae'n ei chasglu yn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich ardal. Gallai hyn gynnwys trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd.

Mae elusennau hefyd yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad er mwyn helpu i gael y cyllid sydd ei angen arnynt. Mae busnesau'n ei defnyddio i benderfynu ble i leoli eu hunain, sy'n creu cyfleoedd gwaith.

Gallwch chi ddysgu mwy am y ffordd mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl a Brigâd Dân Llundain yn defnyddio data'r cyfrifiad i gefnogi a diogelu cymunedau.

Gallai llwyddiant y cyfrifiad eich helpu chi

Bydd Cyfrifiad 2021 yn helpu i roi'r darlun gorau i ni o anghenion pawb sy'n byw yng Nghymru a Lloegr.

Cymerodd 94% o bobl ran yn y cyfrifiad diwethaf, gan helpu pob ardal i gael ei chyfran o arian cyhoeddus. Heb y cyfrifiad, byddai'n llawer anoddach darparu'r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch chi a'ch cymuned.

Rhaid i chi gwblhau'r cyfrifiad yn ôl y gyfraith

Rhaid i chi gwblhau'r cyfrifiad yn ôl y gyfraith. Os nad ydych chi'n cymryd rhan, neu os ydych chi'n darparu gwybodaeth anwir, gallech gael dirwy o hyd at £1,000. Mae rhai cwestiynau wedi'u labelu'n glir fel rhai gwirfoddol. Nid yw'n drosedd peidio ag ateb y rhain.